Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřejnost

Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ

Hlásná povodňová služba podle Vodního zákona (254/2001 Sb, §73) zabezpečuje informace o nebezpečí, průběhu a vývoji povodně pro povodňové orgány. Na základě jejích informací jsou organizována a řízena opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností. Hlásná povodňová služba je tedy systém předávání dat o vývoji povodně mezi obcemi a dalšími účastníky ochrany před povodněmi. Informace přitom “proudí” zejména podél vodního toku do níže ležících lokalit a směrem k nadřízeným povodňovým orgánů. Hlásnou povodňovou službu doplňují další účastníci systému ochrany před povodněmi, zejména pak ČHMÚ a státní podniky Povodí, kteří provozují vodoměrné profily.


Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Praze

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány a obyvatelstvo o možnosti vzniku povodňové situace. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav vydáváním výstrah před povodňovými jevy, intenzivními srážkami a bouřkami. V rámci předpovědní povodňové služby ČHMÚ vydává předpovědi vodních stavů a průtoků ve vybraných profilech v celé ČR. Během povodně ČHMÚ vydává informační zprávy o aktuální situaci v zasažených povodích.

Hlásná a předpovědní služba ČHMÚ (HPPS) zajišťuje:

  • monitorování aktuální situace v povodí
  • přípravu hydrologických předpovědí
  • vydávání pravidelných zpráv a výstrah v případě hrozící povodně
Tyto úkoly řeší hydrologové na regionálních předpovědních pracovištích ČHMÚ v rámci působnosti poboček ČHMÚ. Téměř všechny výstupy HPPS jsou k dispozici veřejnosti prostřednictvím médií - zejména internetu. Činnost HPPS by neměla smysl, pokud by příjemci, mezi něž patří i široká veřejnost, nevěděli, jaké informace jsou od nás k dispozici, kde je najít a jak jim správně rozumět.


Kde hledat informace o aktuální hydrologické situaci?

Kde hledat informace o hydrologické předpovědi?

Co je to hydrologická předpověď a jak vzniká?

Jak úspěšně lze povodeň předpovědět?