Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro vodohospodáře

Jaké existují a jak vznikají hydrologické předpovědi

Velký rozvoj předpovědní služby v České republice začal zejména po katastrofální červencové povodni v roce 1997, z níž vyplynul požadavek na zvýšení úspěšnosti a na prodloužení doby předstihu hydrologických předpovědí. Zatímco u manuálních hydrometrických předpovědí, které byly vydávány již od konce 19. století, lze poskytnout předpověď pouze pro větší toky a to pro určitý termín, jehož předstih může v podmínkách České republiky dosáhnout doby 6 až 10 hodin, nejvíce však 24 hodin na dolním toku Labe a Moravy, předpovědi za pomoci matematických hydrologických modelů nabízí informací více.

Modely lze predikovat budoucí odtok i na malých povodích a výstupy mají formu ucelených hydrogramů, v podmínkách ČR až na dobu až 48 hodin. Do zkušebního provozu hydrologických předpovědních pracovišť ČHMÚ byly hydrologické předpovědní modely předpovědi nasazeny v roce 2001, operativně jsou pak používány od roku 2002.

Modelová hydrologická předpověď je výsledkem matematického výpočtu pohybu vody krajinou. Jelikož tento pohyb je velmi neuspořádaný, jsou fyzikální rovnice proudění vody v modelech značně zjednodušovány a z tohoto důvodu nejsou schopny reálně popsat výsledný vývoj predikovaného odtoku. Navíc zachování doby předstihu i u malých - zdrojových povodí předpokládá počítat hydrologickou předpověď na základě předpovědi srážek (v zimním a jarním období i předpovědi teploty vzduchu), které jsou v okamžiku výpočtu ve formě oblaků či vodní páry mimo území České republiky.

Manuální i modelové hydrologické předpovědi průtoků pro vybrané vodoměrné stanice jsou denně počítány na hydrologických pracovištích Centrálního předpovědního pracoviště (CPP) ČHMÚ v Praze Komořanech a Regionálních předpovědních pracovišť (RPP) šesti poboček ČHMÚ (v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně).


Mapa hydrologických profilů hlásné a předpovědní sítě ČHMÚ, čtverečkem jsou označeny profily, pro které je počítána modelová hydrologická předpověď, tmavě modrou a černou barvou jsou označeny profily, pro které je počítána i manuální hydrologická předpověď.

Hydrologické předpovědi jsou výsledkem vyhodnocení dostupných informací o stavu povodí a měřených, případně předpovídaných prvků ovlivňujících hydrologický cyklus. Operativní předpovědi průtoků obecně vycházejí z následujících vstupních dat:

 • Měřených srážek v hodinovém kroku (automatické srážkoměry, radarové odhady)
 • Měřené teploty vzduchu v hodinovém kroku (klimatické stanice)
 • Měřených průtoků (v hodinovém kroku)
 • Měření sněhové pokrývky – výšky sněhu a vodní hodnoty (1-2x týdně, některé stanice denně)
 • Předpovědi srážek (v 6hodinovém kroku) z meteorologických modelů
 • Předpovědi teploty vzduchu (v 6hodinovém kroku) z meteorologických modelů
 • Informací o stavu povodí (nasycenost) na základě vyhodnocení předchozích srážek, nebo na základě simulované vlhkosti půdy v modelech

Předpovědi lze kategorizovat různým způsobem:

 • na základě způsobu vytvoření
  • manuální, vzniklé manuálním výpočtem
  • modelové, které jsou výsledkem matematických hydrologických modelů
 • na základě časového určení předpovědi
  • termínové, udávající předpověď stavu, či průtoku k jednomu konkrétnímu času
  • kontinuální, prezentující předpokládaný průběh stavu či průtoku v celém časovém období předstihu předpovědi
 • na základě doby předstihu předpovědi
  • krátkodobé, pokrývající období několika hodin až dnů na základě pozorovaných či předpovídaných (srážky) dat
  • sezónní, udávají výhled na delší období, většinou založený na typickém průběhu prvků vodní bilance v delším období
 • na základě způsobu vyjádření spolehlivosti předpovědi
  • deterministické, které poskytují jedinou variantu budoucího vývoje odvozenou na základě pevně definovaného vztahu mezi příčinou (srážky, teplota aj.) a následkem (vodní stav, průtok)
  • pravděpodobnostní (stochastické), které uživatelům předkládají pole pravděpodobnosti realizace budoucího stavu daných veličin (vodní stav, průtok) a přinášejí tak i informaci o spolehlivosti odhadu budoucího vývoje.

Deterministické předpovědi mají na rozdíl od pravděpodobnostních hydrologických předpovědí pouze jeden předpoklad vývoje vodního stavu/průtoku na predikované období. Jejich výhodou je srozumitelnost poskytovaných informací a s tím související snadná interpretace. Nevýhodou je, že nevíme dopředu nakolik je předpověď spolehlivá.

Předpovědi v ČHMÚ

Na hydroprognózních pracovištích ČHMÚ se denně zpracovávají dva druhy deterministických hydrologických předpovědí: Tabulka Seznam profilů, pro které jsou denně počítány manuální hydrologické předpovědi
Tok Předpovědní profil Předstih předpovědi (hod.) Tok Předpovědní profil Předstih předpovědi (hod.)
Labe Jaroměř 3 Metuje Jaroměř 3
Labe Přelouč 14 Labe Brandýs nad Labem 12
Vltava Přítok do VD Orlík 7 Vltava Vrané nad Vltavou 6
Berounka Beroun 12 Vltava Praha – Malá Chuchle 6
Labe Mělník 12 Ohře Karlovy Vary 15
Ohře Přítok do VD Nechranice 22 Ohře Louny 8
Labe Ústí nad Labem 24 Labe Děčín 27
Odra Bohumín 5 Morava Olomouc 10
Bečva Dluhonice 11 Morava Strážnice 24

Za mimořádné odtokové situace podle plošného rozsahu a velikosti povodně se počet manuálních předpovědí může rozšířit až na 25 profilů a současně je zvýšena i četnost vydávání a upřesňování jak manuálních, tak i modelových předpovědí na dvakrát i vícekrát za den.

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře