Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce povodňovými riziky - informace o protipovodňové ochraně v ČR | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro povodňové orgány

Kde najít aktuální hydrologické údaje

Při řízení protipovodňové ochrany je zcela klíčový přístup k informacím o hydrologické situaci. Za tímto účelem funguje celá řada procesů (například distribuce výstrah, rozesílání varovných SMS) a také informačních zdrojů, které vyžadují aktivní přístup nejen veřejnosti, ale i lidí zapojených do protipovodňové ochrany. Proto je důležité mít přehled o místech, kde je možné tyto údaje získat a zároveň se naučit s nimi zacházet.

Výstrahy ČHMÚ
Klíčovým prvkem předpovědní služby ČHMÚ jsou výstrahy před blížícím se nebezpečným hydrometeorologickým jevem. Výstražné zprávy obsahují informace o typu předpovídaného jevu, míře jeho nebezpečnosti (extremitě) a časové a prostorové lokalizaci. V případě vydání výstrahy probíhá její distribuce prostřednictvím integrovaného záchranného systému dle Metodického pokynu ministerstva životního prostředí. Odběratelé, kteří nejsou v distribučních seznamech, si mohou zasílání výstražných zpráv objednat u společnosti INFOKANÁL s.r.o.
Výstraha jsou bezprostředně po jejich vydání zveřejňovány na těchto webových stránkách:
 • ČHMÚ Vstupní stránka portálu ČHMÚ
 • SIVS Stránky Systému Integrované Výstražné Služby
 • Meteoalarm Zveřejňování výstrah evropských států včetně ČR
Pocasi_Přehledová mapa nebezpečných jevů
Přehledová mapa aktuálně vydaných výstrah SIVS
Aktuální hydrologická situace
Ke sledování aktuální hydrologické situace slouží síť hlásných vodoměrných stanic kategorií A, B, C, u nichž jsou stanoveny stupně povodňové aktivity (SPA). Téměř všechny stanice kategorie A a B jsou automatizovány a data z nich jsou v krátkých časových intervalech (10 minut až 1 hodina) shromažďována na sběrných serverech ČHMÚ a s.p. Povodí. Z těchto sběrných míst se aktualizuje obsah dalších webových stránek, který již fungují nezávisle a v prípadě výpadku se vzájemně suplují.
 • HPPS Souhrný přehled aktuální situace, výstrah i hydrologických předpovědí
 • Portál VODA Stránky podniků Povodí s.p. s přehledem aktuální situace na řekách, nádržích i naměřených srážek.
 • HLADINY.CZ Přehledné stránky se záznamy z hydrologických stanic poboček Č. Budějovice, Praha, Brno a Ostrava. Stránky mají verzi pro mobily .
 • K.CHMI.CZ Přehledné stránky se záznamy z hydrologických stanic poboček Hradec Králové, Ústí nad Labem a Plzeň.

ČHMÚ portál HPPS podniky Povodí Hladiny.cz
Pokud internetové stránky nejsou dostupné, je možné se v naléhavých případech obrátit na sběrná datová centra, která jsou na předpovědních pracovištích ČHMÚ a dispečincích Podniků Povodí. V případě výpadku jednotlivých stanic je povinností příslušných obecních úřadů zajistit během povodně náhradní odečet vodního stavu, například zřízením hlídkové služby. Kontakty na pověřené osoby lze nalézt v povodňových plánech obcí nebo na stránkách Povodňového plánu ČR.

Předpověď hydrologické situace
Hydrologickou předpověď vytvářejí předpovědní pracoviště ČHMÚ. Předpovědi po přímé lince dostávají také dispečinky Podniků Povodí (nejsou ale součástí jejich webových stránek) a textovou verzi rozesílá ČHMÚ povodňovým orgánům prostřednictvím e-mailu. Pro zařazení další členů povodňových orgánů do distribučního e-mailového seznamu textových předpovědí je možné kontaktovat regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ. Na internetu jsou hydrologikcé předpovědi na adresách:

 • HPPS Na stránkách HPPS se po kliknutí na předpovědní stanici zobrazí průběh stavů a průtoků pordloužený o hydrologickou předpověď
 • Portál ČHMÚ Hydrologikcé předpovědi v textové formě jsou umístěny na portále ČHMÚ
Odhad možného vývoje situace na řekách je možné si udělat i bez hydrologické předpovědi na základě informací o aktuální hydrologické a meteorologické situaci. Pro průběh povodně je zásadní srážková činnost, která je sledována pozemními srážkoměry (provozované v naprosté většině ČHMÚ a Podniky Povodí) a meteorologickými radary ČHMÚ. Aktuální srážky jsou k dohledání na internetových adresách:
 • HPPS Stránky obsahují mapy kombinovaných odhadů srážkách (radar + srážkoměr) i tabulkové zobrazení aktualizované každou hodinu.
 • Portál VODA Stránky obsahují údaje z pozemních srážkoměrů

ČHMÚ portál sekce aktuální situace Aktuální srážky na HPPS podniky Povodí Amateur stormchasing society.
Při povětrnostní situaci, vyznačující se tvorbou bouřkových srážek, je důležité sledovat vývoj srážkové činnosti prostřednictvím odrazivosti z meteorologického radaru. Aktuální radarové snímky včetně jejich animací jsou umístěny k dispozici na portále ČHMÚ, obdobné informace na podkladě Google Maps jsou také na stránkách sdružení Amateur stormchasing society, rozšířený záběr radarových odrazivostí ze střední Evropy je umístěn také na stránkách wetteronline.de.

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře