ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

                          Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíOBSAH

Obsah
Autoři a spolupracovníci ročenky
Předmluva; Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
1. Emise látek znečišťujících ovzduší v České republice
2. Imise látek znečišťujících ovzduší v České republice
2.1 Staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší
2.2 Znečištění ovzduší ve vybraných oblastech České republiky
2.2.1 Praha
2.2.2 Středočeský kraj
2.2.3 Severozápadní oblast
2.2.4 Moravskoslezský kraj
2.3 Znečištění ovzduší v České republice
2.3.1 Stav znečištění základními znečišťujícími látkami
2.3.2 Hodnocení vývoje znečištění v delším časovém období
2.3.3 Oxid uhelnatý
2.3.4 Přízemní ozon
2.3.5 Aromatické uhlovodíky
2.3.6 Imise těžkých kovů obsažených v prašném aerosolu
2.3.7 Persistentní organické polutanty ve volném ovzduší a mokré depozici
2.3.8 Souhrnné hodnocení kvality ovzduší
2.4 Stručné zhodnocení podmínek v roce 2000
3. Atmosférická depozice na území České republiky
Přehled tabulek
Přehled vyobrazení
Literatura
Seznam zkratek