ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

                          Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší2.2.4 Moravskoslezský kraj

Oxid siřičitý

Stav úrovně znečištění Moravskoslezského kraje oxidem siřičitým v roce 2000 charakterizují mapová znázornění polí ročních aritmetických průměrů a 95% kvantilů denních koncentrací oxidu siřičitého se zobrazením naměřených hodnot na stanicích (obr. 2-29, 2-30).

Ve srovnání s ostatními postiženými oblastmi bylo Ostravsko, nyní součást Moravskoslezského kraje, již v minulosti charakteristické relativně malým znečištěním oxidem siřičitým. Klesající trend tohoto typu znečištění v posledních letech byl potvrzen i v roce 2000. Téměř na celém území Moravskoslezského kraje dosahovaly koncentrace oxidu siřičitého maximálně 15 µg.m-3 v ročním aritmetickém průměru, tj. čtvrtinu imisního limitu.

Prašný aerosol

Stav úrovně znečištění Moravskoslezského kraje prašným aerosolem v roce 2000 charakterizují mapová znázornění ročních aritmetických průměrů, 95% kvantilů koncentrací prašného aerosolu a 90% kvantilů koncentrací frakce PM10 (obr. 2-31, 2-32 a 2-33).

Moravskoslezský kraj, zejména okresy Ostrava-město a Karviná, byl v minulosti a – pokud se týká velikosti zasažené plochy – stále je oblastí nejvíce postiženou prašným aerosolem. Tato skutečnost je dána specifickou skladbou zdrojů znečišťování ovzduší. V posledních letech lze pozorovat i v tomto kraji klesající trend. V roce 2000, stejně jako v minulém roce nebylo zaznamenáno na žádné stanici překročení imisních limitů prašného aerosolu (SPM) v 5 % případů. Překročení imisních limitů EU ve frakci PM10 zaznamenala stanice AIM v Bohumíně. Relativně největší znečištění prašným aerosolem, přes 40 µg.m-3 v ročním aritmetickém průměru, vykazovaly okresy Ostrava-město, Karviná a severní část okresu Frýdek-Místek. V roce 2000 došlo v okresech Ostrava-město, Karviná, Opava a Frýdek-Místek k určitému zvýšení koncentrací PM10, proti předchozímu roku, které bylo zaznamenáno na většině stanic AIM. Příčinou byly i zhoršené meteorologické a rozptylové podmínky na konci roku 2000 (viz kap. 2.4).

Oxidy dusíku

Mapová znázornění ročních aritmetických průměrů a 95% kvantilů koncentrací oxidů dusíku charakterizují formou bodových značek jednotlivá měřicí místa v Moravskoslezském kraji v roce 2000 (obr. 2-34, 2-35).

V roce 2000 vykazovaly mírné překročení denního imisního limitu oxidů dusíku ve více než 5 % případů AMS Ostrava Poruba/V. obvod, AMS Havířov a stanice hygienické služby Karviná-OHS. Znečištění touto látkou přes 40 µg.m-3 v ročním aritmetickém průměru zaznamenaly pouze stanice AIM Ostrava-Poruba/V. obvod, Ostrava-Přívoz a Havířov. Na ostatních stanicích se koncentrace oxidů dusíku pohybovaly pod polovinou ročního imisního limitu. Na většině stanic AIM byl v roce 2000 zaznamenán mírný vzestup koncentrací této látky vyjádřený úrovní 95% kvantilů.


Z grafického znázornění ročních průběhů denních koncentrací uvedených látek na vybraných stanicích Moravskoslezského kraje (obr. 2-36) vyplývá, že prašný aerosol a frakce PM10 mají na znečištění ovzduší v této oblasti stále rozhodující podíl. Na městských stanicích byl zaznamenán i významný podíl oxidů dusíku.

Tab. 2-50

Roční chod koncentrací a vybrané imisní charakte ristiky, oxid siřičitý, Moravskoslezský kraj 2000

Tab. 2-51

Roční chod koncentrací a vybrané imisní charakte ristiky, prašný aerosol, Moravskoslezský kraj 2000

Tab. 2-52

Roční chod koncentrací a vybrané imisní charakte ristiky, PM10, Moravskoslezský kraj 2000

Tab. 2-53

Roční chod koncentrací a vybrané imisní charakte ristiky, oxidy dusíku, Moravskoslezský kraj 2000

Obr. 2-29 

Pole ročních aritmetických průměrů koncentrací se zobrazením naměřených hodnot na stanicích, oxid siřičitý, Moravskoslezský kraj 2000

Obr. 2-30

Pole 95% kvantilů denních koncentrací se zobrazením naměřených hodnot na stanicích, oxid siřičitý, Moravskoslezský kraj 2000

Obr. 2-31

Pole ročních aritmetických průměrů koncentrací se zobrazením naměřených a přepočtených hodnot na stanicích, SPM, Moravskoslezský kraj 2000

Obr. 2-32

95% kvantily denních koncentrací na stanicích, SPM, Moravskoslezský kraj 2000

Obr. 2-33 

90% kvantily denních koncentrací na stanicích, PM10, Moravskoslezský kraj 2000

Obr. 2-34 

Roční aritmetické průměry koncentrací na stanicích, oxidy dusíku, Moravskoslezský kraj 2000

Obr. 2-35 

95% kvantily denních koncentrací na stanicích, oxidy dusíku, Moravskoslezský kraj 2000

Tab. 2-54 Přehled stanic s nejvyšší relativní četností krátkodobého překročení IHk pro znečišťující látky, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [%]

NOx [%]

číslo a název stanice

rel. četnost

číslo a název stanice

rel. četnost

Na žádné stanici nedošlo
k překročení IHk

  

1068 Havířov

2.39

1062 Ostrava-Por./V.obvod

1.70

1061 Ostrava-Fifejdy

1.56

1064 Ostrava-Zábřeh

1.32

1410 Ostrava - Přívoz

1.28

1069 Karviná

0.43

1067 Frýdek-Místek

0.35

1065 Bohumín

0.21

1066 Český Těšín

0.20

1186 Opava-Kateřinky

0.18

Tab. 2-55 Přehled stanic s nejvyššími hodnotami 95% kvantilů půlhodinových koncentrací znečišťujících látek, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [µg.m-3]

NOx [µg.m-3]

číslo a název stanice

95% kvantil

číslo a název stanice

95% kvantil

1070 Orlová

48

1068 Havířov

138

1069 Karviná

45

1062 Ostrava-Por./V.obvod

138

1066 Český Těšín

42

1410 Ostrava - Přívoz

113

1335 Šunychl

38

1064 Ostrava-Zábřeh

109

1072 Věřňovice

38

1061 Ostrava-Fifejdy

109

1334 Petrovice u Karviné

37

1065 Bohumín

87

1063 Ostrava-Radvanice

36

1069 Karviná

86

1065 Bohumín

35

1066 Český Těšín

82

1064 Ostrava-Zábřeh

33

1067 Frýdek-Místek

75

1068 Havířov

33

1334 Petrovice u Karviné

72

Tab. 2-56 Přehled nejvyšších denních koncentrací znečišťujících látek dosažených na stanicích, AIM, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [µg.m-3]

PM10 [µg.m-3]

NOx [µg.m-3]

číslo a název stanice

konc.

den

číslo a název stanice

konc.

den

číslo a název stanice

konc.

den

1334 Petrovice u Karviné

101

1.1.

1065 Bohumín

216

20.12.

1068 Havířov

233

22.11.

1334 Petrovice u Karviné

82

24.1.

1360 Třinec - Staré Město

199

28.2.

1068 Havířov

213

6.12.

1068 Havířov

79

23.1.

1065 Bohumín

180

27.12.

1068 Havířov

203

29.11.

1070 Orlová

77

7.1.

1072 Věřňovice

176

1.1.

1062 Ostrava-Por./V.obvod

174

20.11.

1188 Třinec-Kosmos

75

24.1.

1065 Bohumín

173

25.11.

1410 Ostrava - Přívoz

166

27.12.

1070 Orlová

73

27.12.

1061 Ostrava-Fifejdy

170

27.12.

1068 Havířov

164

1.12.

1069 Karviná

72

27.12.

1063 Ostrava-Radvanice

167

20.12.

1068 Havířov

164

25.11.

1334 Petrovice u Karviné

72

23.1.

1068 Havířov

167

25.11.

1410 Ostrava - Přívoz

163

13.11.

1069 Karviná

70

23.1.

1066 Český Těšín

166

27.12.

1061 Ostrava-Fifejdy

153

20.11.

1072 Věřňovice

70

27.12.

1066 Český Těšín

166

25.11.

1068 Havířov

152

13.11.

Tab. 2-57 Přehled stanic s nejvyššími ročními aritmetickými průměry koncentrací znečišťujících látek, AIM, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [µg.m-3]

PM10 [µg.m-3]

NOx [µg.m-3]

číslo a název stanice

průměr

číslo a název stanice

průměr

číslo a název stanice

průměr

1069 Karviná

15

1065 Bohumín

59

1062 Ostrava-Por./V.obvod

55

1070 Orlová

15

1061 Ostrava-Fifejdy

44

1410 Ostrava - Přívoz

42

1066 Český Těšín

13

1070 Orlová

44

1068 Havířov

42

1334 Petrovice u Karviné

13

1072 Věřňovice

42

1064 Ostrava-Zábřeh

36

1335 Šunychl

13

1066 Český Těšín

41

1061 Ostrava-Fifejdy

36

1072 Věřňovice

12

1068 Havířov

39

1069 Karviná

35

1065 Bohumín

11

1410 Ostrava - Přívoz

39

1065 Bohumín

33

1063 Ostrava-Radvanice

11

1063 Ostrava-Radvanice

38

1066 Český Těšín

32

1064 Ostrava-Zábřeh

11

1067 Frýdek-Místek

37

1334 Petrovice u Karviné

27

1061 Ostrava-Fifejdy

11

1069 Karviná

36

1063 Ostrava-Radvanice

27

Tab. 2-58 Přehled stanic s nejvyšší relativní (absolutní) četností překročení IHd pro znečišťující látky, AIM, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [%]

PM10

NOx [%]

číslo a název stanice

rel. četnost

číslo a název stanice

abs. četnost

číslo a název stanice

rel. četnost.

Na žádné stanici nedošlo
k překročení IHd

  

1065 Bohumín

62

1062 Ostrava-Por./V.obvod

6.94

1072 Věřňovice

33

1068 Havířov

5.28

1070 Orlová

28

1410 Ostrava - Přívoz

3.30

1066 Český Těšín

21

1064 Ostrava-Zábřeh

3.14

1410 Ostrava - Přívoz

17

1061 Ostrava-Fifejdy

2.81

1063 Ostrava-Radvanice

17

1065 Bohumín

1.12

1061 Ostrava-Fifejdy

17

1067 Frýdek-Místek

1.10

1068 Havířov

17

1069 Karviná

0.89

1067 Frýdek-Místek

15

1066 Český Těšín

0.57

1069 Karviná

13

1188 Třinec-Kosmos

0.56

Tab. 2-59 Přehled stanic s nejvyššími hodnotami 95% (90%) kvantilů denních koncentrací znečišťujících látek, AIM, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [µg.m-3]

PM10 [µg.m-3]

NOx [µg.m-3]

číslo a název stanice

95% kvantil

číslo a název stanice

90% kvantil

číslo a název stanice

95% kvantil

1070 Orlová

41

1065 Bohumín

87

1062 Ostrava-Por./V.obvod

103

1069 Karviná

38

1072 Věřňovice

73

1068 Havířov

101

1072 Věřňovice

36

1070 Orlová

69

1410 Ostrava - Přívoz

 89

1335 Šunychl

34

1066 Český Těšín

64

1061 Ostrava-Fifejdy

 87

1066 Český Těšín

33

1061 Ostrava-Fifejdy

62

1064 Ostrava-Zábřeh

 86

1334 Petrovice u Karviné

33

1410 Ostrava - Přívoz

61

1069 Karviná

 72

1068 Havířov

31

1067 Frýdek-Místek

60

1065 Bohumín

 71

1065 Bohumín

31

1063 Ostrava-Radvanice

60

1334 Petrovice u Karviné

 62

1061 Ostrava-Fifejdy

28

1068 Havířov

59

1067 Frýdek-Místek

 61

1064 Ostrava-Zábřeh

27

1069 Karviná

57

1066 Český Těšín

 58

Tab. 2-60 Přehled nejvyšších denních koncentrací znečišťujících látek dosažených na stanicích, manuální metody, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [µg.m-3]

SPM [µg.m-3]

PM10 [µg.m-3]

NOx [µg.m-3]

číslo a název stanice

konc.

den

číslo a název stanice

konc.

den

číslo a název stanice

konc.

den

číslo a název stanice

konc.

den

1357 Návsí u Jablunk.

76

24.1.

 100 Albrechtice

187

25.11.

 517 Karviná-OHS

132

22.11.

 517 Karviná-OHS

191

1.11.

 594 Girová-Mosty

64

24.1.

 100 Albrechtice

175

26.12.

 517 Karviná-OHS

122

14.2.

 517 Karviná-OHS

189

9.11.

1356 Čeladná

59

24.1.

 128 Ostrava-Sl./ZOO

174

26.12.

 517 Karviná-OHS

108

4.10.

 517 Karviná-OHS

186

27.12.

 100 Albrechtice

54

24.1.

 564 Havířov-MÚ

173

27.12.

 517 Karviná-OHS

99

27.12.

 517 Karviná-OHS

177

4.12.

1357 Návsí u Jablunk.

50

23.1.

 100 Albrechtice

173

27.12.

 517 Karviná-OHS

96

3.10.

 517 Karviná-OHS

175

16.10.

 128 Ostrava-Sl./ZOO

50

7.1.

 100 Albrechtice

173

25.12.

 517 Karviná-OHS

94

19.4.

 517 Karviná-OHS

165

17.10.

 517 Karviná-OHS

47

25.1.

 128 Ostrava-Sl./ZOO

147

25.11.

 517 Karviná-OHS

91

18.4.

 517 Karviná-OHS

165

2.11.

 517 Karviná-OHS

47

26.1.

 952 Bohumín-Čásl.

146

20.12.

 517 Karviná-OHS

91

11.1.

 517 Karviná-OHS

151

18.10.

 128 Ostrava-Sl./ZOO

46

24.12.

 863 Český Těšín

146

1.2.

 517 Karviná-OHS

85

15.8.

 517 Karviná-OHS

150

7.11.

1356 Čeladná

45

23.1.

 952 Bohumín-Čásl.

143

28.8.

 517 Karviná-OHS

85

18.10.

 517 Karviná-OHS

145

10.11.

Tab. 2-61 Přehled stanic s nejvyššími ročními aritmetickými průměry koncentrací znečišťujících látek, manuální metody, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [µg.m-3]

SPM [µg.m-3]

PM10 [µg.m-3]

NOx [µg.m-3]

číslo a název stanice

průměr

číslo a název stanice

průměr

číslo a název stanice

průměr

číslo a název stanice

průměr

 128 Ostrava-Sl../ZOO

8

 863 Český Těšín

49

 517 Karviná-OHS

43

 517 Karviná-OHS

50

1345 Ráztoka

7

 567 Ostrava-Novin.

49

  

 

 125 Ostrava-P./ČHMÚ

20

 517 Karviná-OHS

7

 128 Ostrava-Sl../ZOO

48

  

 

 511 Opava-Olomoucká

16

1355 Bobrovníky

6

 952 Bohumín-Čásl.

48

  

 

1356 Čeladná

16

 100 Albrechtice

6

 521 Ostrava-fak.nem.

47

  

 

1357 Návsí u Jablunk.

13

1357 Návsí u Jablunk.

6

 564 Havířov-MÚ

46

  

 

 783 Palačov

11

 594 Girová-Mosty

5

 100 Albrechtice

44

  

 

1345 Ráztoka

9

 125 Ostrava-P../ČHMÚ

5

 515 Orlová-nemocnice

42

  

 

1192 Světlá Hora

6

1356 Čeladná

4

 125 Ostrava-P./ČHMÚ

42

  

 

 625 Červená

5

 625 Červená

4

 511 Opava-Olomoucká

41

  

 

 

 

Tab. 2-62 Přehled stanic s nejvyšší relativní (absolutní) četností překročení IHd pro znečišťující látky, manuální metody, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [%]

SPM [%]

PM10

NOx [%]

číslo a název stanice

rel. četnost

číslo a název stanice

rel. četnost

číslo a název stanice

abs. četnost

číslo a název stanice

rel. četnost

Na žádné
stanici nedošlo
k překročení IHd

  

 100 Albrechtice

1.48

 517 Karviná-OHS

22

 517 Karviná-OHS

7.55

 567 Ostrava-Novin.

0.87

  

 

 511 Opava-Olomoucká

0.30

 521 Ostrava-fak.nem.

0.83

  

 

 

 

 564 Havířov-MÚ

0.32

  

 

 

 

 128 Ostrava-Sl./ZOO

0.30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2-63 Přehled stanic s nejvyššími hodnotami 95% (90%) kvantilů denních koncentrací znečišťujících látek, manuální metody, Moravskoslezský kraj 2000

SO2 [µg.m-3]

SPM [µg.m-3]

PM10 [µg.m-3]

NOx [µg.m-3]

číslo a název stanice

95% kvantil

číslo a název stanice

95% kvantil

číslo a název stanice

90% kvantil

číslo a název stanice

95% kvantil

 128 Ostrava-Sl./ZOO

25

 128 Ostrava-Sl./ZOO

96

 517 Karviná-OHS

66

 517 Karviná-OHS

127

 100 Albrechtice

20

 521 Ostrava-fak.nem.

96

  

 

 125 Ostrava-P./ČHMÚ

36

1355 Bobrovníky

20

 863 Český Těšín

92

  

 

 511 Opava-Olomoucká

35

 517 Karviná-OHS

19

 564 Havířov-MÚ

92

  

 

1356 Čeladná

30

1357 Návsí u Jablunk.

19

 567 Ostrava-Novin.

90

  

 

1357 Návsí u Jablunk.

26

 594 Girová-Mosty

17

 952 Bohumín-Čásl.

89

  

 

 783 Palačov

18

 125 Ostrava-P./ČHMÚ

16

 100 Albrechtice

89

  

 

1345 Ráztoka

16

1345 Ráztoka

14

1355 Bobrovníky

77

  

 

1192 Světlá Hora

14

1356 Čeladná

13

 125 Ostrava-P./ČHMÚ

76

  

 

 625 Červená

12

 625 Červená

13

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-36 

Roční průběhy denních koncentrací základních znečišťujících látek pro vybrané stanice, Moravskoslezský kraj 2000