ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

                          Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší1. EMISE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

V souladu s platnou legislativou jsou zdroje znečišťování ovzduší rozděleny do čtyř kategorií. Podle tohoto rozdělení jsou v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného ČHMÚ zavedeny jednotlivé databáze Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), které slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší. Velké a střední zdroje emisí jsou sledovány jako bodové zdroje jednotlivě, malé zdroje plošně na úrovni obcí, mobilní zdroje liniově na úrovni celé ČR.

I. Velké zdroje znečišťování - REZZO 1
II. Střední zdroje znečišťování - REZZO 2
III. Malé zdroje znečišťování - REZZO 3
IV. Mobilní zdroje znečišťování - REZZO 4

Kategorie velkých zdrojů zahrnovala cca 2200 zdrojů. Výchozím podkladem pro emisní bilanci látek znečišťujících ovzduší za rok 2000 pro velké zdroje byly údaje Provozní evidence velkých zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2000 předané provozovateli zdrojů České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která zajišťuje jejich sběr a verifikaci dat. Aktualizace databáze REZZO 1, tj. dalších technických údajů o zdrojích a jejich provozu (údaje o kotlích, spotřebě paliv a jejich jakostních znacích, technologiích ap.), byla provedena z formulářů předložených provozovateli zdrojů jako Souhrnné vyhodnocení údajů provozní evidence podle vyhlášky MŽP č. 117/97 Sb., ve spolupráci s ČIŽP.

V kategorii středních zdrojů jsou evidovány údaje o cca 30 000 zdrojích. Výchozím podkladem pro emisní bilanci za rok 2000 byly údaje Provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší, ověřované referáty životního prostředí okresních úřadů a magistrátů. Aktualizace databáze REZZO 2, tj. dalších technických údajů o zdrojích a jejich provozu (údaje o kotlích, palivu, technologiích a emisích) byla provedena z doplňkových údajů Souhrnného vyhodnocení údajů provozní evidence podle vyhlášky MŽP č. 117/97 Sb., ve spolupráci oddělení emisí a zdrojů (OEZ) pracoviště Milevsko a referátů ŽP okresních úřadů a magistrátů.

V kategorii malých zdrojů jsou vypočítávány emise z lokálních topenišť. Primárními podklady pro výpočet jsou údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) z r. 1991. Emisní bilance byla provedena z aktualizovaných údajů o spotřebě jednotlivých druhů paliv, vypočtených z údajů o způsobu vytápění domácností, o měrných spotřebách tepla a klimatických podmínkách v roce 2000.

Bilance emisí mobilních zdrojů, začleněných do resortu Ministerstva dopravy a spojů (silniční, železniční, vodní a letecká doprava), byla zpracována Centrem dopravního výzkumu (CDV) Brno. Bilance emisí z ostatních mobilních zdrojů (zemědělské a lesnické stroje, stavební stroje, vnitropodniková doprava a mobilní prostředky armády) byla zpracována z dopočtených údajů o spotřebách pohonných hmot a příslušných emisních faktorů.

Celková množství emisí hlavních znečišťujících látek v roce 2000, tj. tuhých látek (prachu), oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) a podíly jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích jsou uvedeny v tab. 1-1.

V mezinárodních inventurách (EMEP/CLRTAP, CORINAIR, EUROSTAT/OECD) je požadováno vykazování tzv. těkavých organických sloučenin (VOC). Škodliviny zahrnuté jako emise uhlovodíků (CxHy), uváděné v této tabulce v předešlých letech, se neshodují se škodlivinami, vykazovanými jako VOC. Emisní bilance VOC je prováděna odlišným způsobem a zahrnuje také bilanci emisí z používání rozpouštědel a nátěrových hmot u zdrojů, které nejsou evidovány v databázi REZZO – venkovní použití NH a rozpouštědel, spotřeba v domácnostech. Z tohoto důvodu bude dočasně uváděn pouze údaj o celkových emisích VOC (viz obr. 1-1). Tato změna rovněž odpovídá úpravě provedené v seznamu znečišťujících látek v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 117/1997 Sb. vyhláškou MŽP č. 97/2000 Sb. ze dne 10. 4. 2000.

Vývoj celkových emisí hlavních znečišťujících látek v letech 1990–2000 uvedený na obr. 1-1 ukazuje, že v roce 2000 došlo ve srovnání s rokem 1999 k dalšímu snížení emisí hlavních znečišťujících látek, kromě oxidů dusíku. Tento pokles byl očekáván zejména v souvislostí s tím, že převážná většina zdrojů znečišťování splňovala po celé období roku 2000 požadované emisní limity. Nárůst emisí SO2 a NOx u velkých zdrojů, jehož důvodem byla vyšší výroba elektrické energie a tím vyšší spotřeba paliv, byl do určité míry kompenzován dalším poklesem emisí středních a malých zdrojů, na němž se podílely příznivé klimatické podmínky a plynofikace zdrojů.

Tab. 1-2 uvádí údaje o emisích oxidu uhličitého (CO2) a dalších skleníkových plynů sledovaných Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu.

Systém REZZO tyto emise nezahrnuje; uvedené hodnoty emisí jsou stanovovány podle standardní metodiky IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Hodnoty emisí oxidu dusného (N2O) v letech 1990–1995 budou přepočteny v souladu s nedávnou revizí této metodiky.

V tab. 1-3 jsou uvedeny v rámci mezinárodní spolupráce vykazované emise těžkých kovů a persistentních organických látek (POPs) v letech 1990–2000. Tato emisní bilance byla zpracována s použitím kapacitních údajů (spotřeba paliv, teplo dodané v palivu, statistické údaje o produkci vybraných technologií) a příslušných emisních faktorů.

Vývoj spotřeby hlavních druhů paliv v letech 1990–2000 je uveden v tab. 1-4. Výrazné snížení spotřeby hnědého uhlí a těžkého topného oleje u velkých zdrojů se podílí na dlouhodobém poklesu emisí oxidu siřičitého a tuhých látek, zejména v období let 1990–1996. Vývoj spotřeby základních druhů paliv zdrojů REZZO 3 mezi lety 1990 (údaje z bilance provedené TECO Milevsko) a 2000 ukazuje obr. 1-2. Změnu skladby vytápění bytů mezi lety 1991 (údaje SLDB) a 2000 (aktualizovaný stav) ukazuje obr. 1-3.

Zpracování emisních údajů do map emisních hustot pomocí GIS je uvedeno na obr. 1-4, 1-5, 1-6 a 1-7, kde jsou v síti čtverců 5 x 5 km zobrazeny emisní hustoty tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a VOC. Podkladem pro mapy byly údaje o emisích ze stacionárních zdrojů (REZZO 1–3) a liniových zdrojů (REZZO 4) za rok 1999, s územní desagregací emisí liniových zdrojů podle sčítání vozidel z roku 1995.

Mezi nejzatíženější oblasti z hlediska emisí znečišťujících látek patří stále území hlavního města Prahy, severočeská a severomoravská oblast. Jak ukazuje srovnání měrných emisí ze stacionárních zdrojů v letech 1995 a 2000 (tab. 1-5 a tab. 1-6), dochází i v tomto ukazateli k výraznému zlepšení, zejména u emisí oxidu siřičitého a tuhých látek. Vývoj emisí z velkých zdrojů v uvedených oblastech v letech 1990–2000 ukazují obr. 1-8, 1-9 a 1-10.

Tab. 1-1 Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1–4 v roce 2000

Kategorie zdrojů

Tuhé látky

SO2

NOx

CO

tis. t.rok-1

%

tis. t.rok-1

%

tis. t.rok-1

%

tis. t.rok-1

%

REZZO 1

13.9

24

200.9

76

143.4

36

149.4

23

REZZO 2

6.9

12

8.3

3

5.2

1

12.4

2

REZZO 3

27.6

48

48.1

18

13.7

3

157.5

24

CELKEM  stac. zdroje

48.4

84

257.3

97

162.3

41

319.3

49

REZZO 4a)

9.0

16

7.5

3

235.0

59

330.0

51

CELKEM

57.4

100

264.8

100

397.3

100

649.3

100

a) zahrnuje celkové emise z dopravy a provozu ostatních mobilních prostředků

Tab. 1-2 Celkové emise skleníkových plynů za období 1990–1999

Skleníkový plyn

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

CO2 [mil. t]

163.2

148.1

134.2

129.2

123.8

123.4

128.2

130.4

124.7

118.2

CH4 v  (CO2)ekv [mil. t]

16.3

14.9

14.0

13.3

12.9

12.6

12.0

11.8

11.1

10.9

N2O v  (CO2)ekv [mil. t]

8.0

7.3

7.0

6.6

6.7

6.7

9.0

8.9

8.4

8.1

HFC, PFC, SF6 v  (CO2)ekv [mil.t]

0.2

0.3

0.6

0.5

0.5

(CO2)ekv [mil. t] - celkem 

187.5

170.3

155.2

149.1

143.4

142.8

149.6

151.8

144.8

137.7

(CO2)ekv [v % 1990]

100.0

90.8

82.7

79.5

76.4

76.2

79.7

80.9

77.2

73.4

Pozn.: Inventura emisí provedena dle metodiky IPCC (tj. zahrnuje i propady CO2 z lesního hospodářství). Emise jsou přepočítány na ekvivalentní množství CO2, při výpočtu použity koeficienty GWP 21 pro metan a 310 pro oxid dusný.

Tab. 1-3 Celkové emise těžkých kovů a POPs v letech 1990–2000

Rok

Těžké kovy

POPs

Cd

Hg

Pb

PAH

PCB

PCDD/F

t.rok-1

t.rok-1

t.rok-1

t.rok-1

kg.rok-1

g.rok-1

1990

4.34

7.52

269.4

751.6

772.9

1 251.7

1991

3.92

7.42

240.0

747.0

772.0

1 219.9

1992

3.61

7.28

247.0

1 131.1

741.3

1 219.8

1993

3.48

7.46

232.0

1 114.7

643.6

1 140.4

1994

3.52

7.17

202.5

951.4

629.8

1 135.3

1995

3.55

7.40

179.7

1 357.2

622.9

1 135.0

1996

2.94

5.86

165.4

971.4

554.5

921.5

1997

3.00

5.54

179.7

657.4

447.8

830.2

1998

2.65

5.16

169.2

656.7

457.7

766.7

1999

2.72

3.66

157.0

556.6

485.4

643.2

2000a)

2.57

3.62

115.5

511.3

452.8

624.5

a) předběžné údaje

Tab. 1-4 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 1, 1990–2000

Palivo

Spotřeba paliv t.rok-1 [1000 m3.rok-1

1990

%

1992

%

1994

%

1997

%

1998

%

1999

%

2000

%

Hnědé uhlí

58 786 671

100

50 705 741

86

46 031 062

78

45 096 780

77

43 495 488

74

38 590 941

66

44 380 000

75

Černé uhlí

6 150 194

100

5 726 448

93

5 237 412

85

4 857 128

79

4 507 046

73

4 977 586

81

4 878 000

79

Lignit

1 453 296

100

1 084 948

75

745 313

51

817 413

56

599 312

41

485 781

33

450 000

31

Koks

3 056 266

100

2 444 119

80

2 283 329

75

1 694 930

55

2 371 434

78

2 308 523

76

2 655 000

87

Těžký topný olej

1 750 179

100

1 295 745

74

1 236 576

71

997 266

57

908 737

52

841 226

48

757 000

43

Zemní plyn

3 620 220

100

3 650 769

101

3 474 914

96

4 472 431

124

4 497 487

124

4 273 810

118

4 300 000

119

Tab. 1-5 Měrné emise ze stacionárních zdrojů (REZZO 1–3), 1995

Kraj

Plocha

Tuhé látky

SO2

NOx

CO

km2

t.rok-1.km-2

t.rok-1.km-2

t.rok-1.km-2

t.rok-1.km-2

Praha

496

14.71

49.86

15.20

49.43

Středočeský

11 014

2.65

12.21

2.65

4.51

Jihočeský

10 056

0.86

2.48

0.76

2.56

Plzeňský

7 561

1.38

3.55

1.03

3.47

Karlovarský

3 314

2.52

12.37

2.60

5.40

Ústecký

5 335

7.34

102.18

13.25

7.38

Liberecký

3 163

2.20

5.07

1.41

5.79

Královéhradecký

4 758

1.76

5.07

1.59

5.15

Pardubický

4 518

2.42

20.44

2.83

5.21

Vysočina

6 925

1.08

1.58

0.48

2.65

Jihomoravský

7 066

1.30

3.83

1.37

4.36

Olomoucký

5 139

1.67

3.98

1.31

3.33

Zlínský

3 964

1.30

4.24

1.19

4.06

Moravskoslezský

5 554

6.21

14.16

6.89

49.57

CELKEM

78 864

2.46

13.74

2.78

7.70

Tab. 1-6 Měrné emise ze stacionárních zdrojů (REZZO 1–3), 2000

Kraj

Plocha

Tuhé látky

SO2

NOx

CO

km2

t.rok-1.km-2

t.rok-1.km-2

t.rok-1.km-2

t.rok-1.km-2

Praha

496

2.87

5.88

8.11

13.91

Středočeský

11 014

0.62

2.55

1.72

2.79

Jihočeský

10 056

0.40

1.26

0.47

1.78

Plzeňský

7 561

0.54

1.61

0.69

2.39

Karlovarský

3 314

0.83

6.64

2.71

3.28

Ústecký

5 335

0.93

16.73

11.70

3.61

Liberecký

3 163

0.78

2.33

0.89

3.28

Královéhradecký

4 758

0.64

2.11

0.65

3.02

Pardubický

4 518

0.70

4.19

3.12

3.12

Vysočina

6 925

0.41

0.76

0.36

1.79

Jihomoravský

7 066

0.22

0.47

0.67

1.00

Olomoucký

5 139

0.46

1.56

0.75

2.11

Zlínský

3 964

0.36

2.11

1.04

1.86

Moravskoslezský

5 554

1.33

5.19

4.10

25.02

CELKEM 

78 864

0.61

3.26

2.06

4.05

 

Obr. 1-1 

Celkové emise hlavních znečišťujících látek v letech 1988–2000 v České republice

Obr. 1-2 

Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1990–2000

Obr. 1-3 

Změna skladby vytápění bytů v r. 2000 oproti r. 1991

Obr. 1-4 

Emisní hustoty tuhých látek ze čtverců 5x5 km, 1999

Obr. 1-5

Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 1999

Obr. 1-6 

Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 1999

Obr. 1-7

Emisní hustoty CxHy ze čtverců 5x5 km, 1999

Obr. 1-8 

Vývoj ročních emisí hlavních druhů znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů REZZO 1 v letech 1990–2000 v Praze

Obr. 1-9 

Vývoj ročních emisí hlavních druhů znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů REZZO 1 v letech 1990–2000 v severočeské oblasti

Obr. 1-10 

Vývoj ročních emisí hlavních druhů znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů REZZO 1 v letech 1990–2000 v severomoravské oblasti