Preferenční cesty

Animation showing how tranmissivity feedback through macropore networks can enhance storm runoff beneath the soil surface.

Hypodermický odtok stejně jako vsakování vody do půdy neprobíhají rovnoměrně celým svrchním půdním profilem. Voda si vybírá snadnější – preferenční cesty jako jsou chodby, díry, pukliny a také vrstvy půdy a podloží s velkým obsahem makropórů. Toto prostředí je méně ovlivňováno kapilárními silami a převažuje vliv gravitace. Část preferenčních cest je výsledkem působení organizmů - chodby od hmyzu, červů a malých savců, nebo odumřelé kořeny rostlin, jiné vznikají rozpuštěním podloží v proudící vodě.

Preferenční cesty se vyskytují častěji v oblastech s bujnou vegetací a aktivní podzemní faunou. Zde je také podíl hypodermického odtoku významný.