ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší
OBSAH

Obsah
Autoři a spolupracovníci
Předmluva
Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
I.1 Emise látek znečišťujících ovzduší v České republice
I.2 Emise skleníkových plynů
II. Imise látek znečišťujících venkovní ovzduší v České republice
II.1. Staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší
II.2. Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší
II.3. Platné imisní limity v České republice pro rok 2012
II.4. Hodnocení kvality ovzduší
II.4.1 Aglomerace
     II.4.1.1 Hlavní město Praha
     II.4.1.2 Aglomerace Brno
     II.4.1.3 Aglomerace Ostrava/Karviná/ Frýdek-Místek
     II.4.1.3 Ústecký kraj
     II.4.1.4 Královéhradecký kraj a zóna Pardubický kraj
     II.4.1.5 Trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10, PM2,5, NO2, CO a benzo(a)pyrenu za období 1996-2012
II.4.2 Česká republika
     II.4.2.1 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví
     II.4.2.1.1 Oxid siřičitý
     II.4.2.1.2 Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
     II.4.2.1.3 Oxid dusičitý
     II.4.2.1.4 Oxid uhelnatý
     II.4.2.1.5 Benzen
     II.4.2.1.6 Přízemní ozon
     II.4.2.1.7 Těžké kovy
          Olovo
          Kadmium
          Arsen
          Nikl
     4.2.1.8 Benzo(a)pyren
     4.2.1.9 Další látky
          Rtuť
          Amoniak
          Elementární a organický uhlík v částicích frakce PM2,5
     II.4.2.1.10 Trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10, PM2,5, NO2, NOx, O3 a benzo(a)pyrenu za období 1996-2012
     II.4.2.2 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace
     II.4.2.2.1 Oxid siřičitý
     II.4.2.2.2 Oxidy dusíku
     II.4.2.2.3 Přízemní ozon
II.4.3 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
     II.4.3.1 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany lidského zdraví
     II.4.3.2 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace
II.4.4 Závěry
II.4.5 Evropa
II.5 Vyhodnocení smogového a regulačního systému na území České republiky v roce 2012
III. Atmosférická depozice na území České republiky
Přehled tabulek
Přehled vyobrazení
Literatura
Seznam zkratek