ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíOBSAH

Obsah
Autoři a spolupracovníci
Předmluva
Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
I. Emise látek znečišťujících ovzduší v České republice
II. Imise látek znečišťujících venkovní ovzduší v České republice
II.1. Staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší
II.2. Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší
II.3. Platné imisní limity v České republice pro rok 2006
II.4. Hodnocení kvality ovzduší
II.4.1 Aglomerace
     II.4.1.1 Hlavní město Praha
     II.4.1.2 Brno
     II.4.1.3 Moravskoslezský kraj
     II.4.1.4 Další imisně zatížené oblasti s vyšší hustotou osídlení
     II.4.1.5 Trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10 a NO2 za období 1996-2006
II.4.2 Česká republika
     II.4.2.1 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví
     II.4.2.1.1 Oxid siřičitý
     II.4.2.1.2 Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
     II.4.2.1.3 Oxid dusičitý
     II.4.2.1.4 Oxid uhelnatý
     II.4.2.1.5 Benzen
     II.4.2.1.6 Přízemní ozon
     II.4.2.1.7 Těžké kovy
          Olovo
          Kadmium
          Arsen
          Nikl
     4.2.1.8 Benzo(a)pyren
     4.2.1.9 Další látky
          Rtuť
          Amoniak
     II.4.2.1.10 Trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10, NO2 a O3 za období 1996-2006
     II.4.2.2 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace
     II.4.2.2.1 Oxid siřičitý
     II.4.2.2.2 Oxidy dusíku
     II.4.2.2.3 Přízemní ozon
II.4.3 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
     II.4.3.1 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska zdraví lidí
     II.4.3.2 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší hlediska ochrany ekosystémů a vegetace
II.4.4 Závěry
II.5 Hodnocení provozu smogových regulačních systémů na území české republiky v roce 2006
II.6 Dlouhodobé trendy koncentrací POP ve volném ovzduší a depozici na pozaďové stanici Košetice
III. Atmosférická depozice na území České republiky
Přehled tabulek
Přehled vyobrazení
Literatura
Seznam zkratek