ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2001

                          Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíOBSAH

Autoři a spolupracovníci
PŘEDMLUVA

Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
1. EMISE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
2. IMISE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
2.1 STANIČNÍ SÍTĚ SLEDOVÁNÍ KVALITY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ
2.2 HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ LIMITŮ PODLE OPATŘENÍ FVŽP Z ROKU 1991
2.2.1 Stav imisního zatížení podle znečišťujících látek
2.2.2 Hodnocení vývoje znečištění v delším časovém období
2.2.3 Souhrnné hodnocení kvality ovzduší
2.3 KVALITA OVZDUŠÍ V ROCE 2001 Z POHLEDU NOVÉ LEGISLATIVY
2.3.1 Mapování rozložení legislativou požadovaných charakteristik kvality ovzduší
2.3.2 Kvalita ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví
2.3.3 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany zdraví
2.3.4 Kvalita ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu vegetace a ekosystémů
2.3.5 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany vegetace a ekosystémů
2.3.6 Závěry
2.4 STRUČNÉ ZHODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK V ROCE 2001
3. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
PŘEHLED TABULEK
PŘEHLED VYOBRAZENÍ
LITERATURA
SEZNAM ZKRATEK