CHMU

Aerologie - měření ozonu

Aerologická stanice Praha - Libuš měří pomocí aerologického ozonosondážního systému vertikální profil parciálního tlaku ozonu. Měření se provádí v období leden až duben třikrát týdně (v pondělí, středu a pátek). Nominální čas ozonosondáží je 12 UTC. Ze změřených koncentrací je integrací počítán i celkový obsah ozonu v atmosféře a ten je porovnáván s obsahem fotometricky zjištěným v Solární a ozonové observatoři v Hradci Králové.

Aktuální ozonová data naleznete zde.


Popis ozonosondážního systému

Stanice Praha - Libuš používá k měření parciálního tlaku ozonu ozonosondážní systém VAISALA, který je tvořen radiosondou Vaisala RS92 - SGPD, interfejsem Vaisala OIF 92, ozonovým čidlem Science Pump Corporation ECC 6A a pozemním zařízením VAISALA DigiCORA MW 21. Ozonová sonda je vypouštěna na meteorologických balonech TOTEX TX 1200gr, které jsou plněny vodíkem.

Ozonové čidlo je elektrochemický koncentrační článek tvořený dvěma elektrodami ponořenými v katodové a anodové komůrce do roztoků jodidu draselného odlišných koncentrací. Komůrky jsou vzájemně propojeny iontovým můstkem. V průběhu měření je čidlem pomocí pumpy prosáván vzduch obsahující ozon. Ozon reaguje s katodovým roztokem a z výsledků elektrochemické reakce jsou následně počítány koncentrace ozonu. Čidlo je umístěno v polystyrenovém boxu o rozměrech zhruba 19x19x25 cm.

Ozonová data jsou zakódována do speciálních zpráv a posílána do Světového ozonového a UV datacentra (World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Centre), do amerického centra Sítě pro detekci změn ve složení atmosféry (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) a do Norského ústavu pro výzkum atmosféry (Norwegian Institute of Air Research). Stanice Praha - Libuš se zapojila do mezinárodního ozonového výzkumného programu THESEO/MATCH-campaign.


foto ozonové sondy

box s ozonovým čidlem
a radiosondou (na boku)


Ozon v atmosféře

Ozon se vyskytuje v troposféře, tzv. troposférický ozon, a stratosféře (ležící ve výškách mezi 10 a 50 km), tzv. stratosférický ozon. Ozon ve stratosféře vzniká z molekul kyslíku fotochemickými reakcemi vyvolanými krátkovlnným ultrafialovým zářením ze Slunce (UV-C). Stratosférický ozon je velmi důležitý pro život na Zemi, protože pohlcuje ultrafialové záření v oblasti UV-B (280 – 315 nm), které má pro organický život zhoubné účinky. Maximální koncentrace ozonu se nachází ve výškách od 20 do 25 km nad zemským povrchem.


Nález ozonové sondy

Pokyny, jak si počínat, pokud najdete v přírodě ozonovou sondu, naleznete zde.


Historie ozonosondážních měření

  • 1977 - první pokusná měření s ozonovými radiosondami typu Brewer Mast a systémem METEORIT
  • 1978 - pravidelná měření (každou středu)
  • 1979 - nepravidelná měření (po celý rok)
  • 1982 - změna režimu měření (třikrát týdně - pondělí, středa, pátek v období leden - duben)
  • 1992 - měření s ozonovými radiosondami typu ECC a systémem Vaisala DigiCORA


Aerologická měření