Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Frýdek-Místek
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Nádražní 391
PSČ, Obec: 739 25 Sviadnov
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 41´ 51.447" sš 18° 19´ 28.499" vd
Adresní místo (ADM): 20538456
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,572
oxid siřičitý 106,332
oxidy dusíku 129,276
oxid uhelnatý 80,838
amoniak 0,772
oxid uhličitý 45 784,727
arsen 0,000033400
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000484840
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000050896
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000194184
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000001491
polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000003607
benzo(a)pyren 0,000000457
benzo(b)fluoranten 0,000001
benzo(k)fluoranten 0,000001
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000000
polychlorované bifenyly 0,000000561464
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,635506
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 14,106730
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 193,3
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí prachové
dřevní biomasa
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW