Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Varroc Lighting Systems s.r.o.-závod Rychvald
NACE: 274000
Ulice, č.p./č.o.: Šachetní 1540
PSČ, Obec: 735 32 Rychvald
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 52´ 17.489" sš 18° 21´ 0.509" vd
Adresní místo (ADM): 25914456
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,017
oxid siřičitý 0,006
oxidy dusíku 2,667
oxid uhelnatý 6,927
těkavé organické látky (VOC) 3,874
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 18,6
Paliva ze spalovacích procesů
nafta
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší