Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Elektrárna Třebovice
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Elektrárenská 5562/17
PSČ, Obec: 722 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 48.103" sš 18° 12´ 39.306" vd
Adresní místo (ADM): 25469126
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 20,837
oxid siřičitý 1 256,431
oxidy dusíku 868,137
oxid uhelnatý 121,546
amoniak 4,449
oxid uhličitý 735 170,500
arsen 0,000618841
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000123269
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,001896478
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,001030875
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000009175
polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000015067
benzo(a)pyren 0,000004305
benzo(b)fluoranten 0,000011
benzo(k)fluoranten 0,000007
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000005
polychlorované bifenyly 0,000002466729
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 2,116527
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 8,729865
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 880,4
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí prachové
nafta
plynové oleje pro topení (obsah síry max. do 0,1 % vč.)
proplástek
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně