Informace o provozovně

Rok: 2018

Aktualizováno: 06.03.2021 11:51 SEČ


Základní údaje
Název: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
NACE: 242000
Ulice, č.p./č.o.: Vratimovská 744/115
PSČ, Obec: 719 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 46.127" sš 18° 18´ 18.200" vd
Adresní místo (ADM): 72675721
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,011
oxid siřičitý 12,765
oxidy dusíku 29,927
oxid uhelnatý 7,753
organické látky vyjádřené jako TOC 0,996
těkavé organické látky (VOC) 1,557
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
degazační plyn
koksárenský plyn
vysokopecní plyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
4.4.a. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu
4.4.b. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu
9.11. Nanášení práškových plastů
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší