Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Přívoz
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Křišťanova 1122
PSČ, Obec: 702 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 39.985" sš 18° 16´ 29.992" vd
Adresní místo (ADM): 25456181
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 10,455
oxid siřičitý 310,269
oxidy dusíku 294,537
oxid uhelnatý 24,629
oxid uhličitý 138 082,312
arsen 0,000285307
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,001645864
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000897835
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000498138
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000002464
polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000018793
benzo(a)pyren 0,000007998
benzo(b)fluoranten 0,000006
benzo(k)fluoranten 0,000004
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000005
polychlorované bifenyly 0,000001097625
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,134564
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 1,496687
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 196,8
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí prachové
koksárenský plyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW