Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Semperflex Optimit s.r.o
NACE: 221900
Ulice, č.p./č.o.: Vítkovská 391/29
PSČ, Obec: 742 35 Odry
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 40´ 9.686" sš 17° 49´ 49.256" vd
Adresní místo (ADM): 8468079
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,102
oxid siřičitý 0,023
oxidy dusíku 4,695
oxid uhelnatý 0,216
organické látky vyjádřené jako TOC 0,174
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000300000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 25,7
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
9.23. Zpracování kaučuku, výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší
9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší