Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Varroc Lighting Systems, s.r.o. - závod Nový Jičín
NACE: 274000
Ulice, č.p./č.o.: Suvorovova 195
PSČ, Obec: 742 42 Šenov u Nového Jičína
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 36´ 6.655" sš 18° 0´ 44.646" vd
Adresní místo (ADM): 8402299
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,031
oxidy dusíku 2,900
oxid uhelnatý 0,505
těkavé organické látky (VOC) 18,574
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,102000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 41,9
Paliva ze spalovacích procesů
nafta
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
6.5.a. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší