Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Veolia Energie ČR, a.s. - Teplárna Karviná
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Svobody 5
PSČ, Obec: 735 06 Karviná
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 26.721" sš 18° 28´ 47.374" vd
Adresní místo (ADM): 25459759
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 19,930
oxid siřičitý 161,759
oxidy dusíku 243,590
oxid uhelnatý 57,504
amoniak 2,100
oxid uhličitý 274 128,719
arsen 0,000033681
kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000018136
olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000072543
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000660660
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000014379
benzo(a)pyren 0,000007410
benzo(b)fluoranten 0,000022
benzo(k)fluoranten 0,000010
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,000009
polychlorované bifenyly 0,000003497611
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,028499
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 3,083081
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 291,8
Paliva ze spalovacích procesů
degazační plyn
směsi uhlí
výlisky z biomasy
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW