Informace o zařízeních pro tepelné zpracování odpadu za rok 2021

Grafický navigátor

Grafický navigátor vyžaduje JavaScript. V případě problémů použijte tabulku se seznamem.


Seznam zařízení pro tepelné zpracovávání odpadu

Název Poznámka:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Provozovna Pardubice Spalovna je mimo provoz od 30. 1. 2004, do konce roku 2021 nebyla zprovozněna. Dne 26. 6. 2012 byla podána žádost o integrované povolení. Dne 3. 6. 2021 nabylo právní moci rozhodnutí o zastavení řízení, protože v určené lhůtě nebyly doplněny potřebné podklady. Provozovatel může v budoucnu o vydání integrovaného povolení opětovně zažádat.
AVE Kralupy s.r.o. – Spalovna průmyslových odpadů
BDW LINE, spol. s r.o. – Spalovna Lysá nad Labem Zařízení spalovny bylo po odstávce (od roku 2006) zprovozněno dne 30. 11. 2012. Provoz probíhal většinou na zemní plyn, spalování odpadu bylo zatím spuštěno jen pro testování filtrů. Od 13. 5. 2013 je odstavena z ekonomických důvodů (nedostatek nebezpečného odpadu). Do konce roku 2021 nebyl provoz obnoven.
BOTAS a.s. – Výrobní závod a provozní ředitelství Spalovna je od roku 1995 mimo provoz, v roce 2021 byla zrušena.
Cement Hranice, akciová společnost Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
CEMEX Czech Republic‚ s.r.o. Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
Českomoravský cement, a.s. – Závod Mokrá Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotačních pecích, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
Českomoravský cement, a.s. – Závod Radotín Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotačních pecích, pouze malá část ze spoluspalování odpadu. Průběžné využívání odpadů probíhá v závislosti na potřebě paliva v cementárně od dubna 2015 obvykle jeden den v týdnu.
DESTRA Co., spol. s r.o. – SPAPRO – Spalovna průmyslového odpadu Spalovna k 31. 5. 2009 ukončila provoz na dobu neurčitou v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí spojenou s navýšením kapacity z původních 2 500 t/rok. Dokumentace k rekonstrukci proběhla schvalovacím procesem – EIA. Do konce roku 2021 nebyla spalovna zprovozněna.
DEZA, a.s. – Spalovna
E K O T E R M E X, a.s. – Spalovna nebezpečných a průmyslových odpadů Linka č. 2 (muflová pec MP 150) není od roku 2009 v provozu.
Envir s.r.o. – Spalovna NO Brtnice Na základě písemného oznámení provozovatele je od 2. 3. 2015 pozastaveno spalování odpadu z důvodu odpojení spalovny od dodávek elektrické energie, do konce roku 2021 nebylo zahájeno. Bylo zahájeno posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Modernizace spalovny NO Brtnice s cílem navýšení zpracovatelské kapacity“. Plánovaná kapacita je 2 800 t/rok.
EVECO Brno, s.r.o. – EVECONT
Fakultní nemocnice Hradec Králové – Spalovna NO, kotelna + kotel CERTUS
Fakultní nemocnice v Motole
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
CHS Epi, a.s. Spaluje pouze vlastní odpady.
KÄSTLE CZ, a.s. Spalovna je od července 2021 odstavena, mimo provoz bude do 31. 12. 2022. Důvodem odstávky je příprava projektu a vypracování podrobné finanční analýzy pro zvažovanou rekonstrukci zařízení.
Lafarge Cement, a.s. Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
Marius Pedersen a.s. − Vojenský zdravotní ústav Těchonín, Odbor biologické ochrany − Spalovna nebezpečných odpadů Spalovna byla dne 10. 12. 2013 odstavena z provozu do doby, než bude instalováno zařízení k omezení emisí NOx, do konce roku 2021 nebyla zprovozněna. Dne 19. 11. 2021 bylo vydáno povolení provozu a schválen provozní řád po provedené rekonstrukci.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Spalovna NO a plynová kotelna Pardubice Spalovna byla v roce 2020 provozována pouze 8 dní, poté byla odstavena z důvodu oprav, do konce roku 2021 nebyla zprovozněna. Probíhá vydání nového povolení a je řešeno financování výměny technologie.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje – Kotelna a spalovna
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – Kotelna a spalovna
Plzeňská teplárenská, a.s. – ZEVO Plzeň Změnou integrovaného povolení č. 7 ze dne 3. 11. 2021 byla kapacita zařízení navýšena z původních 105 000 t/rok.
Pražské služby, a.s. – Závod 14, Zařízení na energetické využití odpadu Malešice
Purum s.r.o. – Spalovna odpadů Spalovna byla dne 7. 7. 2021 odstavena z důvodu významného poškození vyzdívky stropu dohořívací komory, do konce roku nebyla uvedena do provozu.
RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Jihlava
RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Strakonice
SAKO Brno, a.s. – divize 3 ZEVO
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – ČOV Jihlava Dne 3. 5. 2013 bylo zařízení spalovny z provozních důvodů odstaveno, nebylo uvedeno do provozu ani do konce roku 2021. Od 5. 1. 2021 došlo ke změně provozovatele, dříve VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. – Spalovna nebezpečných odpadů
SUEZ CZ a.s. – Spalovna NO Ostrava
SUEZ CZ a.s. – Spalovna NO Zlín
SUEZ CZ a.s. – Spalovna Plzeň
SUEZ CZ a.s. – Spalovna průmyslových odpadů Trmice
TERMIZO a.s. – Spalovna komunálních odpadů
Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Kotelna nemocnice a spalovna NO
United Energy, a.s. – Teplárna Komořany Změnou integrovaného povolení č. 37 ze dne 16. 8. 2021 bylo povoleno spoluspalování čistírenských odpadních kalů, v roce 2021 ještě zahájeno nebylo.