Informace o spalovně

Rok: 2017

Aktualizováno: 13.03.2019 10:36 SEČ


Základní údaje
Název spalovny: CEMEX Czech Republic‚ s.r.o. - Závod Prachovice
IČ: 27892638
Adresa provozovatele Adresa provozovny
Město: 155 00 Praha 5 Město: 538 04 Prachovice
Ulice: Laurinova 2800/4 Ulice: Tovární 296
Doplňující údaje
Rok uvedení do provozu: 1979
Modernizace spalovny:
Druhy odpadů: odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahující nebezpečné látky, spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), pneumatiky
Kapacita zařízení [t/rok]: 85 000
Odpad spálený v roce 2017 [t/rok]: 86 225
Počet spalovacích linek: 1
Popis spalovací linky: rotační pec na výrobu slínku
Čištění kouřových plynů: elektrostatický čtyřkomorový odlučovač, rukávcový tkaninový filtr
Poznámka: Spoluspalování - emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu. Od 1. 5. 2018 došlo ke změně provozovatele (v roce 2017 CEMEX Cement‚ k.s., IČO: 15052320).
Název znečišťující látky Roční emise Jednotky
tuhé znečišťující látky 14,514 t/rok
oxid siřičitý 501,261 t/rok
oxidy dusíku 885,525 t/rok
oxid uhelnatý 349,825 t/rok
organické látky vyj. jako celk. org. uhlík 26,547 t/rok
amoniak 19,934 t/rok
antimon a jeho sloučeniny 8,000 kg/rok
arsen 7,000 kg/rok
kadmium a jeho sloučeniny 20,000 kg/rok
chrom a jeho sloučeniny 40,000 kg/rok
rtuť a její sloučeniny 35,000 kg/rok
kobalt a jeho sloučeniny 19,000 kg/rok
mangan a jeho sloučeniny 154,000 kg/rok
měď a její sloučeniny 55,000 kg/rok
nikl a jeho sloučeniny 9,000 kg/rok
olovo a jeho sloučeniny 105,000 kg/rok
vanad a jeho sloučeniny 8,000 kg/rok
thalium a jeho sloučeniny 15,000 kg/rok
fluor a jeho anorganické sloučeniny 473,000 kg/rok
chlor a jeho anorganické sloučeniny 18263,000 kg/rok
dioxiny a furany 77,000 mg/rok