Emisní bilance České republiky 2012

Úvod

Dne 1. září 2012 vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Sběr a vyhodnocení údajů souhrnné provozní evidence, která je základem pro emisní bilanci bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2, byl proveden ještě podle náležitostí předchozí legislativy. Vedle jednotlivě sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2 zahrnuje skupina hromadně sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 3 modelově vypočítávané emise z lokálního vytápění domácností, emise VOC z plošného použití rozpouštědel a ze skládek odpadů, emise TZL a NH3 z chovů hospodářských zvířat, emise NH3 z aplikace minerálních hnojiv, emise TZL z polních prací, skládek odpadů a těžby uhlí.

Bilance mobilních zdrojů zahrnuje emise ze silniční dopravy (včetně emisí TZL z otěrů a emisí VOC z odparů palivového systému benzínových vozidel), železniční, letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební stroje, údržba zeleně, apod.). Výpočet emisí z dopravy zajišťuje dle vlastní metodiky CDV Brno. Používaný modelový výpočet využívá podkladů dopravních statistik, údajů o prodeji pohonných hmot, o skladbě vozového parku a odhadech ročních proběhů jednotlivých kategorií vozidel. Emise jsou stanoveny pomocí vypočítaného podílu na spotřebě pohonných hmot jednotlivých kategorií vozidel a příslušných emisních faktorů. V souladu s metodikou pro stanovení emisí v rámci směrnice o emisních stropech jsou z provozu letadel zahrnuty pouze emise vnitrostátní a mezinárodní dopravy ze vzletové a přistávací fáze (tzv. LTO cyklus) a emise letové fáze a emise letadel pouze přelétávajících území ČR do této bilance zahrnuty nejsou.

Z podkladů energetické bilance zajišťované ČSÚ je pro výpočet emisí nesilničních zdrojů prováděn odhad spotřeby nafty zemědělských a lesních strojů (ve spolupráci s VÚZT Praha) a spotřeby nafty a benzínu pro další specifické skupiny mobilních zdrojů.

Přímé datové vstupy bilance emisí znečišťujících látek

Údaje bodově sledovaných zdrojů za rok 2012 byly v plném rozsahu získány prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Provozovatelé ohlašovali údaje za rok 2012 ve struktuře dané přílohou č. 7 k vyhlášce MŽP č. 205/2009 Sb. Pro podání hlášení podle datového standardu vyhlášeného k 30. 9. 2012 byl k dispozici formulář F_OVZ_SPOJ, jehož součástí byly také validační kontroly, zaměřené zejména na úplnost a logickou správnost hlášení viz http://www.ispop.cz. Za rok 2012 bylo zpracováno hlášení za cca 19 500 provozoven.

Souhrnné výsledky

Emisní bilance za rok 2012 byla zpracována pro všechny kategorie zdrojů z aktuálních dostupných podkladů a odpovídá požadavkům na mezinárodní inventarizace emisí. Celkové emise za ČR odpovídající stavu zjištěnému cca k září 2013 jsou uvedeny v ročence Znečištění ovzduší na území České republiky a ve Zprávě o životním prostředí ČR za rok 2012. Současná podoba emisní bilance zahrnuje metodické úpravy a doplnění, jejichž popis je uveden v sekci „Dokumenty“, která je součástí úvodní strany prezentace Emisních bilancí.