SO₄²⁻ - síranové ionty

Měsíční a roční imisní charakteristiky

Členění podle krajů a okresů