SO4 2- - síranové ionty

Podrobný tabelární přehled denních průměrů na stanicích

Stav v roce: 2011