Průměrné měsíční koncentrace těkavých organických látek v imisích

VOC - ČHMÚ