Průměrné koncentrace za roky 2011–2015

Zlínský kraj

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 1 kalendářní rok
(podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6)

Veličina
NO2 oxid dusičitý, roční průměr
PM10 částice PM10, roční průměr  
PM2,5 jemné částice PM2,5, roční průměr
BZN benzen, roční průměr
BaP benzo(a)pyren, roční průměr
As arsen, roční průměr
Pb olovo, roční průměr
Ni nikl, roční průměr
Cd kadmium, roční průměr

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 24 hodin

Veličina
PM10 - m36 částice PM10, 36. max. 24hod. průměr
SO2 - m4 oxid siřičitý, 4. max. 24hod. průměr