Průměrné koncentrace za roky 2011–2015

Praha

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 1 kalendářní rok
(podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6)

Veličina
NO2 oxid dusičitý, roční průměr
PM10 částice PM10, roční průměr  
PM2,5 jemné částice PM2,5, roční průměr
BZN benzen, roční průměr
BaP benzo[a]pyren, roční průměr
As arsen, roční průměr
Pb olovo, roční průměr
Ni nikl, roční průměr
Cd kadmium, roční průměr

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 24 hodin

Veličina
PM10_m36 částice PM10, 36. max. 24hod. průměr
SO2_m4 oxid siřičitý, 4. max. 24hod. průměr