Imisní limity

podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., v aktuálním znění a

vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,

rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 330/2012 Sb., v aktuálním znění
 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka Doba
průměrování
Mez pro posuzování
[µg·m−3]
Imisní limit
[µg·m−3]
Dolní Horní
SO2 1 hodina 350
max. 24x za rok
24 hodin 50
max. 3x za rok
75
max. 3x za rok
125
max. 3x za rok
NO2 1 hodina 100
max. 18x za rok
140
max. 18x za rok
200
max. 18x za rok
kalendářní rok 26 32 40
PM10 24 hodin 25
max. 35x za rok
35
max. 35x za rok
50
max. 35x za rok
kalendářní rok 20 28 40
PM2,5 kalendářní rok 12 17 20 (od roku 2020)*
Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5
CO maximální denní 8hod. klouzavý průměr 5 000 7 000 10 000
Benzen kalendářní rok 2 3,5 5

*imisní limit PM2,5 platný od roku 2020, do roku 2019 platil limit 25 µg·m−3

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[µg·m−3]
Imisní limit
[µg·m−3]
Dolní Horní
SO2 rok a zimní období (1.10.-31.3.) 8 12 20
NOx kalendářní rok 19,5 24 30

 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování [ng·m−3] Imisní limit
[ng·m−3]
Dolní Horní
As kalendářní rok 2,4 3,6 6
Cd kalendářní rok 2 3 5
Ni kalendářní rok 10 14 20
Benzo[a]pyren kalendářní rok 0,4 0,6 1


 

4. Imisní limity pro troposférický ozon

Účel vyhlášení Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení
Ochrana zdraví lidí1) maximální denní osmihodinový průměr2) 120 µg·m−3 253)
Ochrana vegetace4) AOT405) 18 000 µg·m−3·h6) 0

Poznámka:
1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky.
2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu překročení.
4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.
5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg·m−3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 µg·m−3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května – 31. července).
6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18 000 µg·m−3·h je třeba usilovat o dosažení imisního limitu ve výši 6 000 µg·m−3·h.