Imisní limity

podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., v aktuálním znění a

vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,

rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 330/2012 Sb., v aktuálním znění
 

1. Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka Doba
průměrování
Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Imisní limit
 [µg.m-3]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
SO2 1 hodina 350
max. 24x za rok
24 hodin 50
max. 3x za rok
75
max. 3x za rok
125
max. 3x za rok
NO2 1 hodina 100
max. 18x za rok
140
max. 18x za rok
200
max. 18x za rok
kalendářní rok 26 32 40
PM10 24 hodin 25
max. 35x za rok
35
max. 35x za rok
50
max. 35x za rok
kalendářní rok 20 28 40
PM2,5 kalendářní rok 12 17 20 (od roku 2020)*
Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5
CO maximální denní 8hod. klouzavý průměr 5 000 7 000 10 000
Benzen kalendářní rok 2 3,5 5

*imisní limit PM2,5 platný od roku 2020, do roku 2019 platil limit 25 µg.m-3

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Imisní limit
[µg.m-3]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
SO2 rok a zimní období (1.10.-31.3.) 8 12 20
NOx kalendářní rok 19,5 24 30

 

3. Imisní limity pro ochranu zdraví - celkový obsah v částicích PM10

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování [ng.m-3] Imisní limit
[ng.m-3]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
As kalendářní rok 2,4 3,6 6
Cd kalendářní rok 2 3 5
Ni kalendářní rok 10 14 20
Benzo(a)pyren kalendářní rok 0,4 0,6 1


 

4. Imisní limit pro troposférický ozon

  Časový interval Imisní limit
O3 maximální denní 8hod. klouzavý průměr 120 µg.m-3
max. 25x
průměr za 3 roky
AOT40 vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec 18 000 µg.m-3.h
průměr za 5 let

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1.5. - 31.7.)

 

 

5. Imisní limit pro troposférický ozon

  Časový interval Imisní limit
O3 maximální denní 8hod. klouzavý průměr 120 µg.m-3
AOT40 vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec 6 000 µg.m-3.h