Tab. II.1.5 Přehled celkového počtu lokalit se speciálním měřením manuálními postupy podle vlastníka, Česká republika, 2011

Zóna / aglomerace

 VOC  POPs  PM2.5  SNO3-, SNH4+, SO4 Hg  Hg0  H2S
 ČHMÚ  ČHMÚ  ZÚ, ZÚ SMOva  ČHMÚ  ZÚ  ČHMÚ  ČHMÚ  ZÚ  ZÚ  ZÚ
Aglomerace Brno 2 1 1 1
Aglomerace Praha 2 1 1 1 1 1
Zóna Jihočeský kraj 1 1
Zóna Jihomoravský kraj 2
Zóna Karlovarský kraj 1 1
Zóna Královéhradecký kraj 1 1 3
Zóna Liberecký kraj 1
Aglomerace Moravskoslezský kraj 3 3 5 3 1
Zóna Olomoucký kraj 2 1
Zóna Pardubický kraj 1 2 1
Zóna Plzeňský kraj 1 1 1
Zóna Středočeský kraj 2 1
Zóna Ústecký kraj 2 3 1 4 1
Zóna Vysočina kraj 2 1 1 1 1 1 1
Zóna Zlínský kraj 1 1
Celkem 14 22 12 17 1 3 1 1 1 1
CELKEM 14 34 18 3 2 1 1

ČHMÚ – Kraj Vysočina 1 měření: EC, OC, Ca (2+), K(+), Mg(2+), Na(+)

Vysvětlivky
VOC - Zahrnuje měření jednotlivě analyzovaných uhlovodíků:
benzen, metan, etan, eten, propan, propen, i-butan, n-butan, acetylen, suma butenu, i-pentan, n-pentan, suma pentenu, metylcyklopentan, n-hexan, cyklohexan, n-heptan, isopren, toluen, etylbenzen, m,p-xylen, o-xylen, nonan, 2+3 metylpentan, 2+3 metylhexan, cyklopentan, 2,2-dimetylbutan, 2,3 dimetylbutan, 2+3 metylheptan, i-oktan, n-oktan.

POP - Zahrnuje měření persistentních organických látek:
antracen, acenaften, acenaftylen, benzo(a)antracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fenantren, fluoren, fluoranten, ideno(1,2,3-cd)pyren, naftalen, pyren, alfa-HCH, beta-HCH, delta-HCH, gama-HCH, hexachlorbenzen, PAHs, PCP28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, koronen.

Poznámka
Na konkrétních stanicích může být program měření proti výše uvedeným výčtům omezen.