Tab. I.2.2 Emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005–2010 [Mt CO2 ekv]

Skleníkový plyn 1990  1995  2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010
Energetika 157,0 123,8 119,8 121,4 122,4 121,6 117,2 111,6 115,2
– z toho spalování ve stacionárních zdrojích 138,7 105,8 101,0 97,7 98,2 96,7 92,5 87,8 92,4
– z toho spalování v mobilních zdrojích 9,4 11,1 13,6 19,1 19,4 20,3 20,2 19,6 18,6
– z toho fugitivní emise 9,0 6,8 5,2 4,6 4,8 4,5 4,5 4,1 4,3
Průmyslové procesy a použití produktů 20,4 13,8 14,1 13,5 14,7 15,8 14,6 11,7 12,6
Zemědělství 15,7 9,9 8,8 8,1 8,0 8,2 8,4 7,9 7,8
LULUCF1) -3,6 -7,2 -7,5 -6,7 -3,5 -0,7 -4,8 -6,9 -5,5
Odpady  2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,3 3,5 3,5 3,6
Celkem s LULUCF 192,2 143,1 138,3 139,6 145,0 148,1 138,9 127,9 133,6
Celkem bez LULUCF 195,8 150,3 145,8 146,3 148,4 148,8 143,7 134,7 139,2

1) LULUCF – využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví
Pozn.: Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 21, N2O = 310). Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.