Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2022 (celá publikace, 81 MB)


OBSAH

OBSAH
AUTOŘI
PODĚKOVÁNÍ
SOUHRN
I. ÚVOD
        I.1 Politický a legislativní rámec ochrany čistoty ovzduší
        I.2 Cíle publikace
II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
III. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
IV. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
IV.1 SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE
        IV.1.1 Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v roce 2022
        IV.1.2 Vývoj koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5
        IV.1.3 Emise PM10 a PM2,5
IV.2 BENZO[A]PYREN
        IV.2.1 Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem v roce 2022
        IV.2.2 Vývoj koncentrací benzo[a]pyrenu
        IV.2.3 Emise benzo[a]pyrenu
IV.3 OXIDY DUSÍKU
        IV.3.1 Znečištění ovzduší oxidy dusíku v roce 2022
        IV.3.2 Vývoj koncentrací oxidů dusíku
        IV.3.3 Emise oxidu dusíku
IV.4 PŘÍZEMNÍ OZON
        IV.4.1 Znečištění ovzduší přízemním ozonem v roce 2022
        IV.4.2 Vývoj koncentrací přízemního ozonu
        IV.4.3 Vznik přízemního ozonu
IV.5 BENZEN
        IV.5.1 Znečištění ovzduší benzenem v roce 2022
        IV.5.2 Vývoj koncentrací benzenu
        IV.5.3 Emise benzenu
IV.6 TĚŽKÉ KOVY
        IV.6.1 Znečištění ovzduší těžkými kovy v roce 2022
        IV.6.2 Vývoj koncentrací těžkých kovů
        IV.6.3 Emise těžkých kovů
IV.7 OXID SIŘIČITÝ
        IV.7.1 Znečištění ovzduší oxidem siřičitým v roce 2022
        IV.7.2 Vývoj koncentrací oxidu siřičitého
        IV.7.3 Emise oxidu siřičitého
IV.8 OXID UHELNATÝ
        IV.8.1 Znečištění ovzduší oxidem uhelnatým v roce 2022
        IV.8.2 Vývoj koncentrací oxidu uhelnatého
        IV.8.3 Emise oxidu uhelnatého
IV.9 LÁTKY BEZ IMISNÍHO LIMITU
        IV.9.1 Těkavé organické látky
        IV.9.2 Měření početní velikostní distribuce aerosolových částic
        IV.9.3 Monitorování koncentrací elementárního, organického a černého uhlíku
V. KVALITA OVZDUŠÍ V REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY
        V.1 Charakteristika regionů
        V.2 Meteorologické a rozptylové podmínky v regionech České republiky
        V.3 Index kvality ovzduší v regionech České republiky
        V.4 Regionální rozdíly kvality ovzduší v České republice
VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM
VII. OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ
        VII.1 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany lidského zdraví
        VII.2 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace
VIII. EVROPSKÝ KONTEXT
IX. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
X. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
LITERATURA
SEZNAM ZKRATEK
PŘÍLOHA I - Podrobná specifikace prezentovaných imisních map
PŘÍLOHA II - Vliv energetické krize na kvalitu ovzduší v roce 2022
PŘÍLOHA III - Požár v NP České Švýcarsko