V. AGLOMERACE

Zákon o ochraně ovzduší člení území ČR pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší na zóny a aglomerace. Tato kapitola je věnována podrobnějšímu hodnocení kvality ovzduší v aglomeracích Praha, Brno a Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Jedná se o oblasti, ve kterých je kvalita ovzduší zhoršena zejména v důsledku dopravního a průmyslového zatížení. Navíc je v těchto oblastech vysoká hustota populace; podíl obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím v těchto oblastech není tedy zanedbatelný.

Jedním z nástrojů pro interpretaci imisních koncentrací naměřených na stanicích AIM jsou koncentrační růžice, jejichž hodnocení pro vybrané lokality jednotlivých aglomerací je nově součástí této kapitoly. Koncentrační růžice vyjadřuje, jaká byla průměrná koncentrace změřená na stanici při dané rychlosti a směru větru1. Oproti tomu vážená koncentrační růžice v sobě zahrnuje i informaci o četnosti výskytu daných situací a udává, jak se příspěvky naměřené při daném směru a rychlosti větru podílejí na průměrné koncentraci naměřené na stanici v daném období. Odlišnosti mezi těmito dvěma růžicemi pak mohou např. upozornit na významný zdroj, který leží v sektoru, ze kterého jen ojediněle vane vítr, a na průměrných ročních koncentracích se významně nepodílí.Obr. V.1 Trendy ročních charakteristik SO2, NO2, CO (2000–2016) a benzenu (2005–2016) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích


Obr. V.2 Trendy ročních charakteristik PM10 (2000–2015), PM2,5 (2005–2016) a benzo[a]pyrenu (2006–2016) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích

 


1 Roční imisní limit je překročen, jestliže byl maximální denní 8hodinový klouzavý průměr O3 vyšší než 120 μg.m-3 alespoň 26krát v průměru za 3 roky.