VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM

ČHMÚ provozuje na základě pověření MŽP Smogový varovný a regulační systém (SVRS). Informace, které jeho prostřednictvím poskytuje, slouží k upozornění na mimořádně znečištěné ovzduší (smogovou situaci) a také k regulaci (omezení) vypouštění znečišťujících látek z vybraných zdrojů významně ovlivňujících kvalitu ovzduší daného území. Mezi sledované látky patří suspendované částice frakce PM10, oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a přízemní (troposférický) ozon (O3).

SVRS byl od 1. září 2012 upraven zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a vyhláškou č. 330/2012 Sb. Hlavní změny oproti předchozí legislativní úpravě jsou popsány v ročence ČHMÚ za rok 2012 (ČHMÚ 2013a) a v článku Juras a Vlček (2013). Smogové situace a regulace (resp. varování pro ozon) jsou vyhlašovány na základě překročení prahových hodnot. Nastavení pravidel SVRS (tab. VI.1) vedlo k tomu, že smogové situace a regulace pro PM10 byly vyhlašovány a odvolávány se zpožděním oproti skutečnému vývoji koncentrací. ČHMÚ z tohoto důvodu připravil návrh novely přílohy č. 6 zákona o ochraně ovzduší, která měla tento nedostatek odstranit (Vlček et al. 2015). Novela vešla v platnost 1. ledna 2017 (Juras, Vlček 2017).

Aktuální seznam oblastí a reprezentativních stanic pro PM10, SO2 a NO2 (obr. VI.1, VI.3, VI.4) je stanoven Věstníkem MŽP a pro O3 (obr. VI.2) směrnicí ředitele ČHMÚ pro provádění Smogového varovného a regulačního systému (SVRS) na území ČR. V roce 2016 byl pro PM10, SO2 a NO2 v platnosti seznam zveřejněný ve Věstníku MŽP1 č. 10/2015 a od října 2016 seznam zveřejněný ve Věstníku MŽP č. 7/2016. Pro O3 byl po celý rok v platnosti seznam upravený směrnicí ředitele ČHMÚ č. 2013/05.


PM10, SO2 a NO2

V roce 2016 byly vyhlášeny smogové situace pouze z důvodu překročení prahových hodnot suspendovaných částic PM10. Pro NO2 a SO2 nebyla vyhlášena žádná smogová situace.

V roce 2016 bylo vyhlášeno pět smogových situací z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkové délce trvání 387 h (cca 16 dní; tab. VI.2; obr. VI.5). Všechny situace byly vyhlášeny v lednu, a to v aglomeraci O/K/F-M bez Třinecka, na Třinecku, v zóně Střední Morava a v Plzeňském kraji (tab. VI.3). Celkově malý počet vyhlášených smogových situací souvisí s příznivějšími rozptylovými podmínkami v chladné části roku, které jsou důsledkem nadnormálně teplého počasí a většího množství frontálních systémů přecházejících přes naše území. Regulační prahová hodnota pro PM10 byla v roce 2016 na některých reprezentativních stanicích SVRS překročena, nicméně nebyly splněny zákonné podmínky pro vyhlášení regulace.

Kromě smogových situací docházelo na všech stanicích SVRS i k překračování hodnoty denního imisního limitu PM10. Nejlepší situace byla v Karlovarském kraji (0,5 % dní) a v kraji Vysočina (1,4 % dní). Naopak nejvíce dní s překročením hodnoty denního imisního limitu bylo zaznamenáno v aglomeraci O/K/F-M bez Třinecka (20,5 % dní; tab. VI.4). 

Přestože v průběhu roku došlo na některých stanicích SVRS k překročení prahových hodnot pro NO2 a SO2, nebyly splněny další podmínky pro vyhlášení smogových situací ani regulací, a nedošlo tedy k jejich vyhlášení.


Přízemní ozon

V roce 2016 nebyly vyhlášeny žádné smogové situace pro přízemní ozon.


Synoptická situace během vybraných smogových situací

1.–8. ledna 2016
Počasí v ČR bylo pod vlivem okraje oblasti vysokého tlaku vzduchu nad pobaltskými republikami a evropskou částí Ruska, zpočátku v nevýrazném tlakovém poli s uklidněním větru. Kolem této oblasti vysokého tlaku k nám postupně zesiloval příliv studeného vzduchu od východu až severovýchodu, původem z evropské části Ruska. V první polovině dne 1. 1. byla zejména na Moravě a ve Slezsku výrazná teplotní inverze ve výšce kolem 1 km. Ve druhé polovině dne inverze slábla a od východu se zejména během 2. 1. ochlazovalo. Teploty vzduchu se pohybovaly převážně pod bodem mrazu (obr. VI.6).

18. ledna 2016
Ve dnech 17. a 18. 1. postoupila tlaková výše ze západní do střední Evropy. Ve studeném vzduchu se během těchto dnů místy vyjasňovalo, což společně s uklidněním větru v tlakové výši vedlo i k nočnímu a rannímu poklesu teplot a k vytvoření přízemní inverze s nepříznivými rozptylovými podmínkami.


Tab. VI.1 Pravidla pro vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací (varování)

Tab. VI.2 Smogové situace a regulace pro PM10 – počet a délka, 2015

Tab. VI.3 Smogové situace a regulace pro PM10 – časy vyhlášení, 2015

Tab. VI.4 Koncentrace PM10 (počty dní s překročením limitní, resp. prahové hodnoty a maximální dosažené koncentrace), 2014

Tab. VI.5 Smogové situace a regulace pro SO2 – počet a délka, 2015

Tab. VI.6 Smogové situace a regulace pro SO2 – časy vyhlášení, 2015

Tab. VI.7 Koncentrace SO2 (počty dní s překročením limitní, resp. prahové hodnoty a maximální dosažené koncentrace), 2015

Tab. VI.8 Smogové situace a varování pro O3 – počet a délka, 2015

Tab. VI.9 Smogové situace a varování pro O3 – časy vyhlášení, 2015

Tab. VI.10 Koncentrace O3 (počty dní s překročením limitní, resp. prahové hodnoty a maximální dosažené koncentrace), 2015

 


Obr. VI.1 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro PM10


Obr. VI.2 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro O3


Obr. VI.3 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro SO2


Obr. VI.4 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro NO2


Obr. VI.5 Smogové situace a regulace PM10 v oblastech SVRS, ve kterých byla vyhlášena alespoň jedna smogová situace, 2016


Obr. VI.6 Epizoda s vysokými koncentracemi PM10 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka, leden 2016


1http://www.mzp.cz/cz/edice_mzp