Tab. I.1 Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví dle zákona č. 201/2012 Sb.

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
SO2 1 hodina 350
max. 24x za rok
24 hodin 50
max. 3x za rok
75
max. 3x za rok
125
max. 3x za rok
NO2 1 hodina 100
max. 18x za rok
140
max. 18x za rok
200
max. 18x za rok
kalendářní rok 26 32 40
CO maximální denní
8h klouzavý průměr
5 000 7 000 10 000
benzen kalendářní rok 2 3.5 5
PM10 24 hodin 25
max. 35x za rok
35
max. 35x za rok
50
max. 35x za rok
kalendářní rok 20 28 40
PM2,5 kalendářní rok 12 17 25
Pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5
As kalendářní rok 0,0024 0,0036 0,006
Cd kalendářní rok 0,002 0,003 0,005
Ni kalendářní rok 0,010 0,014 0,020
benzo[a]pyren kalendářní rok 0,0004 0,0006 0,001
O3 maximální denní
8h klouzavý průměr
120
25x v průměru za 3 roky


Dlouhodobé imisní cíle

Znečišťující látka Určení Doba průměrování Dlouhodobý imisní cíl
[µg.m-3]
O3 pro ochranu zdraví lidí maximální denní 8h klouzavý průměr 120