SEZNAM ZKRATEK

a. s. akciová společnost
AA atmosférické aerosoly
ACTRIS Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure Network
AIM automatizovaný imisní monitoring
AMS automatizovaná monitorovací stanice
AOT40 kumulativní expozice nad prahovou koncentrací 40 ppb
ASKPCR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
ATEM Ateliér ekologických modelů
AV Akademie věd
BaP benzo[a]pyren
BC černý uhlík
CAMx souhrnný model kvality ovzduší s rozšířeními
CDV Centrum dopravního výzkumu
CENIA česká informační agentura životního prostředí
CFC chlorfluorované uhlovodíky
CLI Centrální laboratoř imisí
CLRTAP Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států
COP konference smluvních stran
CZT centrální zásobování teplem
ČAPPO Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
ČEZ České energetické závody
ČGS Česká geologická služba
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální
EC elementární uhlík
EC Evropská komise
EEA Evropská agentura pro životní prostředí
EIG Návod pro přípravu emisních inventur
EMEP Program spolupráce při monitorování a hodnocení dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě
EoI rozhodnutí Rady 97/101/EC o výměně informací (EoI)
ES Evropské společenství
ETC/ACM Evropské tematické centrum pro znečištění ovzduší a mitigaci klimatických změn
ETS Systém emisního obchodování
EU Evropská unie
EUSAAR Síť evropských „superstanic“ pro výzkum atmosférických aerosolů
GAW Globální sledování atmosféry (Global Atmosphere Watch)
GIOS Hlavní inspekce životního prostředí ve Varšavě (Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska)
GIS geografický informační systém
GMOS Global Mercury Observation System
HBÚ AV ČR Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR
HCFC hydrochlorfluorovodíky
HFC částečně fluorované uhlovodíky
CHKO chráněná krajinná oblast
IARC Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
IDW vážení převrácenou hodnotou vzdálenosti
IIS Imisní informační systém
IKO index kvality ovzduší
IM Imisní monitoring
IPCC Mezivládní panel pro změnu klimatu
IPH informativní prahová hodnota
ISKO Informační systém kvality ovzduší
ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
KP Kjótský protokol
LAT dolní mez pro posuzování
LCP zvláště velké spalovací zdroje
LfULG Saský zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie)
LULUCF Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví
LV limitní hodnota
MIM manuální imisní monitoring
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NFR Klasifikace pro reporting
NILU Norský institut pro výzkum ovzduší (Norsk institutt for luftforskning Framsenteret)
NMVOC nemetanové těkavé organické látky
NP národní park
O/K/F-M Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
OBK observatoř Košetice
OC základní uhlík
OSN Organizace spojených národů
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky
PFC zcela fluorované uhlovodíky
PM10 frakce prašného aerosolu < 10 μm
PM2,5 frakce prašného aerosolu < 2,5 μm
POP persistentní organické látky
PVK Pražské vodovody a kanalizace
RPH regulační prahová hodnota
Sb. Sbírka zákonů
SEČ středoevropský čas
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů
SM statutární město
SMPS skenovací třídič pohyblivosti částic
SPE souhrnná provozní evidence
SSIM Státní síť imisního monitoringu
SVRS Smogový varovný a regulační systém
SYMOS Systém modelování stacionárních zdrojů
SZÚ Státní zdravotní ústav
TC celkový uhlík
TZL tuhé znečišťující látky
UAT horní mez pro posuzování
ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod
ÚCHP Ústav chemických procesů
UFIREG Ultrajemné částice – příspěvek k rozvoji regionální a evropské politiky ochrany životního prostředí a zdraví založený na důkazech
UN-ECE Evropská hospodářská komise OSN
UTC koordinovaný světový čas
v. v. i. veřejné výzkumná instituce
VI ventilační index
VOC těkavé organické látky
VPH varovná prahová hodnota
VŠB-TU Vysoká škola báňská - Technická univerzita
VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky
WHO Světová zdravotnická organizace
ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky
Zdravotní ústav