V. AGLOMERACE

Zákon o ochraně ovzduší člení území ČR pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší na zóny a aglomerace. Tato kapitola je věnována podrobnějšímu hodnocení kvality ovzduší v aglomeracích Praha, Brno a Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Jedná se o oblasti, ve kterých je kvalita ovzduší zhoršena zejména v důsledku dopravního a průmyslového zatížení. Navíc je v těchto oblastech vysoká hustota populace; podíl obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím v těchto oblastech není tedy zanedbatelný.Obr. V.1 Trendy ročních charakteristik SO2, NO2,CO (2000–2014) a benzenu (2005–2014 ) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích


Obr. V.2 Trendy ročních charakteristik PM10 (2000–2014), PM2,5 (2005–2014) a benzo[a]pyrenu (2006–2014) na městských a předměstských stanicích v aglomeracích