VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM

ČHMÚ provozuje na základě pověření MŽP Smogový varovný a regulační systém (SVRS). Informace, které jeho prostřednictvím poskytuje, slouží k upozornění na mimořádně znečištěné ovzduší (smogovou situaci) a také k regulaci (omezení) vypouštění znečišťujících látek z vybraných zdrojů významně ovlivňujících kvalitu ovzduší daného území. Mezi sledované látky patří suspendované částice frakce PM10, oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a přízemní (troposférický) ozon (O3).

SVRS je od 1. září 2012 upraven zákonem o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 330/2012 Sb. Hlavní změny oproti předchozí legislativní úpravě jsou popsány v ročence ČHMÚ za rok 2012 (ČHMÚ 2013a) a článku Juras a Vlček (2013). Smogové situace a regulace (resp. varování pro ozon) jsou vyhlašovány na základě překročení prahových hodnot. Stávající nastavení pravidel SVRS (tab. VI.1) vede k tomu, že smogové situace a regulace pro PM10 jsou vyhlašovány a odvolávány se zpožděním oproti skutečnému vývoji koncentrací. ČHMÚ z toho důvodu připravil návrh novely přílohy č. 6 zákona o ochraně ovzduší, který má tento nedostatek odstranit (Vlček et al. 2015).

Aktuální seznam oblastí a reprezentativních stanic pro PM10, SO2 a NO2 (obr. VI.1, VI.3, VI.4) je stanoven Věstníkem MŽP a pro O3 (obr. VI.2) směrnicí ředitele ČHMÚ pro provádění Smogového varovného a regulačního systému (SVRS) na území ČR. V roce 2014 byl pro PM10, SO2 a NO2 v platnosti seznam zveřejněný ve Věstníku MŽP č. 9, 10/2013 a od listopadu 2014 seznam zveřejněný ve Věstníku MŽP1 č. 6/2014 (na území aglomerace Brno byla pro PM10 a NO2 nahrazena reprezentativní stanice Brno-Lány městskými pozaďovými stanicemi Brno-Arboretum a Brno-Dětská nemocnice). Pro O3 byl po celý rok v platnosti seznam upravený směrnicí ředitele ČHMÚ č. 2013/05.


PM10, SO2 a NO2

V roce 2014 byly vyhlášeny smogové situace pouze z důvodu překročení prahových hodnot suspendovaných částic PM10. Stejně jako v dřívějších letech nebyla vyhlášena žádná smogová situace pro SO2 ani pro NO2. Informativní ani regulační prahová hodnota pro NO2 nebyla v roce 2014 na žádné z reprezentativních stanic překročena. U SO2 docházelo k ojedinělým překročením informativní prahové hodnoty (Sokolov 9. 12., Přerov 30. 6. a České Budějovice 28. a 29. 9.). K vyhlášení smogové situace však nedošlo, protože v žádném z případů nebyla informativní prahová hodnota překročena ve 3 po sobě jdoucích hodinách. Výjimečná situace nastala v noci z 28. na 29. října na stanici Přerov, kde jednohodinové koncentrace SO2 překračovaly od 28. 10. 22 h do 29. 10. 4 h regulační prahovou hodnotu s maximem 12 687 μg.m-3. Regulace vyhlášena nebyla. Zpětně bylo potvrzeno, že vysoké koncentrace byly způsobeny najížděním výroby po odstávce ve firmě Precheza, a. s.; regulace by tak neplnila svůj účel.

V roce 2014 bylo vyhlášeno 9 smogových situací z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkové délce trvání 500 h (21 dní) a jedna regulace v délce 37 h (tab. VI.2). Čtyři z nich byly vyhlášeny v první prosincové dekádě v aglomeraci O/K/F–M bez Třinecka, na Třinecku, v zóně Moravskoslezsko a Střední Morava, kdy velmi nepříznivé rozptylové podmínky způsobily rozsáhlé zhoršení kvality ovzduší. V tomto období byla také vyhlášena regulace o délce 37 hodin v zóně Moravskoslezsko (tab. VI.3). Celkově malý počet vyhlášených smogových situací souvisí s příznivějšími rozptylovými podmínkami v chladné části roku, které jsou důsledkem nadnormálně teplého počasí a většího množství frontálních systémů přecházejících přes naše území.
Kromě smogových situací docházelo na všech stanicích SVRS i k překračování hodnoty denního imisního limitu PM10. Nejlepší situace byla v Jihočeském kraji (3,8 % dní) a Kraji Vysočina (4,7 % dní). Naopak nejvíce dní s překročením hodnoty denního imisního limitu bylo zaznamenáno v aglomeraci O/K/F-M bez Třinecka (37 % dní), Ústeckém kraji a zóně Střední Čechy (tab. VI.4). 


Přízemní ozon

V roce 2014 byly vyhlášeny 2 smogové situace z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu (O3) v celkové délce 42 h (2 dny), a to v aglomeraci O/K/F-M a v aglomeraci Praha (tab. VI.5). Obě nastaly na přelomu první a druhé červnové dekády (tab. VI.6). Podmínky pro vyhlášení varování nebyly splněny v žádné oblasti SVRS.

Kromě překračování prahových hodnot docházelo i k překračování hodnoty imisního limitu O3 (maximální denní 8hodinový klouzavý průměr). K prvnímu překročení na stanicích SVRS došlo 14. 3. a k poslednímu 8. 8. Situace byla v jednotlivých oblastech SVRS vyrovnaná – počet dní s překročením hodnoty imisního limitu ozonu na některé z reprezentativních stanic se pohyboval mezi 4 a 10 % (tab. VI.7).


Synoptická situace během vybraných smogových situací

27.–30. ledna 2014
Ve třetí lednové dekádě ovlivňovala počasí v ČR tlaková níže se středem nad jižní Itálií a kolem ní proudil na naše území teplý a vlhký vzduch od jihu. Postupně se tato tlaková níže přesunula nad jihovýchodní Evropu a mezi ní a tlakovou výší se středem nad SZ Ruskem pronikl na naše území studený arktický vzduch od severovýchodu, který přinesl nejstudenější dny této zimy (25.–26. 1.). Zároveň začaly stoupat koncentrace PM10. Během 27. 1. postupovala přes Čechy zvolna k severovýchodu slábnoucí okluzní fronta, která však příliš neovlivnila vysoké koncentrace v aglomeraci O/K/F-M bez Třinecka a v zóně Moravskoslezsko a smogová situace zde byla vyhlášena v brzkých ranních hodinách v úterý 28. 1. V následujících dnech počasí u nás ovlivňovala rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzduchu nad jihozápadní Evropou. Díky zesilujícímu jižnímu proudění došlo ke zlepšení rozptylových podmínek, což způsobilo pokles koncentrací pod prahovou hodnotu a odvolání smogových situací.

10.–12. června 2014
Smogová situace z důvodů vysokých koncentrací ozonu O3 byla v aglomeraci O/K/F-M vyhlášena v úterý 10. 6. v odpoledních hodinách. Nad střední Evropou se tou dobou udržovala oblast vyššího tlaku vzduchu a do ČR proudil velmi teplý vzduch od jihozápadu. V ČR převládalo slunečné počasí s nejvyššími denními teplotami mezi 30 až 35 °C. Ve středu 11. 6. odpoledne byla vyhlášena smogová situace v aglomeraci Praha. Tentýž den přecházela v odpoledních až večerních hodinách přes ČR od severozápadu zvlněná studená fronta, která s sebou přinesla výrazné ochlazení, velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami. Za frontou se k nám od západu rozšířil výběžek vyššího tlaku a po jeho přední straně začal proudit od severozápadu chladnější vzduch. Smogová situace v aglomeraci Praha byla odvolána ve středu 11. 6. v nočních hodinách a v aglomeraci O/K/F-M ve čtvrtek 12. 6. v ranních hodinách (obr. VI.6).

2.–8. prosince 2014
Průměrné 24hodinové koncentrace PM10 překročily na Třinecku informativní prahovou hodnotu již v úterý 2. 12. a následující den byla překročena regulační prahová hodnota v aglomeraci O/K/F-M bez Třinecka, na Třinecku a v zóně Moravskoslezsko a informativní prahová hodnota v zóně Střední Morava. V tomto období ovlivňovala počasí v ČR rozsáhlá tlaková níže nad západním a centrálním Středomořím, kolem které na naše území zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudil teplejší vzduch od jihovýchodu. V důsledku toho se ve výšce do 2 km vytvářela izotermie až teplotní inverze, včetně přízemní inverze, především v noci na 4. 12. a v noci na 5. 12. Až v těchto dnech byly splněny zákonné podmínky pro vyhlášení smogové situace, resp. regulace (rostoucí trend 12hodinových průměrů PM10 v posledních 6 hodinách na polovině stanic). Během soboty 6. 12. se nad střední Evropou vytvořil pás vyššího tlaku vzduchu s uklidněním větru. Tento den odpoledne došlo k vyhlášení regulace pro zónu Moravskoslezsko bez aglomerace O/K/F-M a Třinecka. Smogové situace i regulace byly odvolány v pondělí 8. 12. po přechodu studené fronty přes naše území (obr. VI.7).


Tab. VI.1 Pravidla pro vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací (varování)

Tab. VI.2 Smogové situace a regulace pro PM10 – počet a délka, 2014

Tab. VI.3 Smogové situace a regulace pro PM10 – časy vyhlášení, 2014

Tab. VI.4 Koncentrace PM10 (počty dní s překročením limitní, resp. prahové hodnoty a maximální dosažené koncentrace), 2014

Tab. VI.5 Smogové situace a varování pro O3 – počet a délka, 2014

Tab. VI.6 Smogové situace a varování pro O3 – časy vyhlášení, 2014

Tab. VI.7 Koncentrace O3 (počty dní s překročením limitní, resp. prahové hodnoty a maximální dosažené koncentrace), 2014

 


Obr. VI.1 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro PM10


Obr. VI.2 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro O3


Obr. VI.3 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro SO2


Obr. VI.4 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro NO2


Obr. VI.5 Smogové situace a regulace PM10 v oblastech SVRS, ve kterých byla vyhlášena alespoň jedna smogová situace, 2014


Obr. VI.6 Epizoda s vysokými koncentracemi ozonu na stanici Praha-Libuš, červen 2014


Obr. VI.7 Epizody s vysokými koncentracemi PM10 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka, prosinec 2014


1http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/a02fcb9439f4537fc1256fbe00491592/d3a2552eaf70c5c6c1256f54004c5d2a?OpenDocument