V.1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Hlavní město Praha patří z hlediska znečištění ovzduší mezi nejvíce zatížené oblasti ČR. Tento stav je výsledkem spolupůsobení řady přírodních faktorů, zejména však vlivů způsobených vysokou koncentrací obyvatel a s tím spojenou hustou dopravní sítí.

Specifická poloha Prahy v členitém terénu Pražské kotliny zásadním způsobem ovlivňuje klimatické poměry a rozptylové podmínky území (Ložek et al. 2005). Údolí Vltavy bývá nedostatečně provětráváno a zejména v chladné polovině roku se zde utvářejí vhodné podmínky ke vzniku teplotních inverzí, kdy výrazně teplejší vzduch je nasouván nad studený vzduch u prochlazeného zemského povrchu. Těžký studený vzduch se drží při zemi a nedovolí znečišťujícím látkám rozptýlit se do vyšších vrstev atmosféry. Důsledkem jsou zvýšené koncentrace škodlivin v nehybné přízemní vrstvě vzduchu (Bednář, Zikmunda 1985).

Zhoršená kvalita ovzduší v Praze souvisí zejména se značným dopravním zatížením. Praha je díky své poloze nejen hlavním uzlem silniční sítě ČR, ale i významnou křižovatkou mezinárodní přepravy. Velká část hlavních dopravních tahů vede přímo centrem Prahy. Současná komunikační síť vnitřního města však není schopna tak obrovskou koncentraci dopravy pojmout, dochází k jejímu přetížení, mnohdy až k dopravním kolapsům. K částečnému řešení dopravní situace by mělo přispět především dokončení objízdných silničních okruhů kolem Prahy, výrazné omezení individuální automobilové dopravy v nejvíce zatížených oblastech, důraz na železniční a městskou hromadnou dopravu (IPR Praha 2012).

Praha má vzhledem ke svému historickému vývoji rozvinutou i průmyslovou infrastrukturu (IPR Praha 2012). V nedávné minulosti sice docházelo k rušení či omezení řady nevyhovujících průmyslových závodů, ale naopak došlo k rostoucímu významu sektoru služeb, a tím i výstavbě nových komerčních a administrativních center, které kladou vysoké nároky na dopravní obslužnost a spotřebu energií včetně vytápění.

Nezanedbatelný vliv na současnou imisní situaci v Praze má i spotřeba pevných paliv pro vytápění rodinných domů zejména v okrajových částech města.


V.1.1 Kvalita ovzduší v aglomeraci Praha
 
Suspendované částice PM10 a PM2,5

Imisní limit pro průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10 (hodnota 50 µg.m-3 nesmí být překročena za rok více než 35krát) byl v roce 2014 na území aglomerace Praha překročen celkem na šesti lokalitách z 15 lokalit s dostatečným počtem dat pro hodnocení. Jedná se o pět lokalit dopravních a jednu předměstskou pozaďovou. Dále lze konstatovat, že v roce 2014 byl přerušen klesající trend průměrné 24hodinové koncentrace počítané odděleně pro dopravní a pozaďové (městské a předměstské) stanice. Poprvé od roku 2010 tak došlo k mírnému nárůstu koncentrací PM10. Nadále se snižuje i rozdíl mezi průměrnou 24hodinovou koncentrací na stanicích dopravních a pozaďových – v roce 2014 činil méně než 3 µg.m-3 (obr. V.1.1).

Roční imisní limit pro PM10 (40 µg.m-3) nebyl v roce 2014, podobně jako v předešlých letech, překročen na žádné lokalitě z 16, které byly relevantní pro vyhodnocení ročních koncentrací.

Vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5 a nejčastějšího překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM10 je obecně dosahováno v chladném období roku, kdy dochází jak k vyšším emisím tuhých látek (TZL) v důsledku vyšší intenzity vytápění (včetně lokálních topenišť) a vyšším emisím z dopravy (zvýšené obrušování materiálu silnic v důsledku posypu a následná resuspenze materiálu; EC 2011), tak i k méně příznivým meteorologickým podmínkám pro rozptyl znečišťujících látek. V aglomeraci Praha došlo v roce 2014 k nejvyššímu počtu překročení hodnoty 24hodinového imisního limitu v měsících březen, leden, duben, listopad a říjen (obr. V.1.2). V těchto měsících byl pozorován častější výskyt nepříznivých rozptylových podmínek ve srovnání s rozložením rozptylových podmínek v měsících ostatních (obr. III.3).

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci suspendovaných částic PM2,5 byl v roce 2014 překročen na jedné stanici z pěti s dostatečným počtem dat pro hodnocení. Nadlimitní koncentrace (25,6 µg.m-3) byla naměřena na stanici Praha 2-Legerova, která je klasifikována jako dopravní stanice (hot spot). Na ostatních lokalitách (Praha 2-Riegerovy sady, Praha 4-Libuš, Praha 5-Smíchov a Praha 5-Stodůlky) k překročení imisního limitu, podobně jako v předešlých několika letech, nedošlo (obr. V.1.3).

Trend imisních charakteristik pro PM10 je hodnocen na základě dat ze stanic, pro které existuje ucelená časová řada od roku 2000 (obr. V.2). Strmý pokles koncentrací PM10 byl pozorován od roku 1996 do roku 1999 (např. ČHMÚ 2014c). Poté koncentrace opět stoupají a v období po roce 2000, v roce 2003, zatím dosahují svých maxim v důsledku nepříznivých rozptylových podmínek v únoru a prosinci a podnormálního množství srážek. Od roku 2003 imise v celkovém trendu klesají, ačkoliv mezi jednotlivými roky se objevuje kolísání, zejména v důsledku meteorologických a rozptylových podmínek. Vyšší koncentrace PM10 tak byly naměřeny např. v letech 2006, 2010 a 2011. V posledních třech letech 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 nevykazuje výrazný trend. Průměrná roční koncentrace PM10 zůstává pod hodnotou svého imisního limitu od roku 2004 včetně, 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 zůstává pod hodnotou svého imisního limitu od roku 2007 včetně; v některých letech se ale hodnotě denního imisního limitu blíží (roky 2010 a 2011).

Trend imisních charakteristik pro PM2,5 je hodnocen na základě dat ze stanic, pro které existuje ucelená časová řada od roku 2005; nejvyšších hodnot dosáhla roční průměrná koncentrace v letech 2005, 2006 a 2010; v letech 2005 a 2006 roční koncentrace (v průměru pro všechny stanice) přesáhla i hodnotu imisního limitu. Od roku 2011 včetně trend roční koncentrace PM2,5 stagnuje.


Oxid dusičitý

Hodinový imisní limit 200 µg.m-3 nebyl v roce 2014 překročen na žádné lokalitě z 15 relevantních pro vyhodnocení. Na lokalitě Praha 2-Legerova byla hodnota imisního limitu překročena pětkrát. Povolený počet překročení je 18. Hodinový imisní limit NO2 (200 µg.m-3) tedy nebyl v roce 2014 překročen na žádné z těchto lokalit.

Z hlediska překročení imisního limitu je v Praze problematická zejména již zmíněná dopravní stanice Praha 2–Legerova (hot spot), kde je NO2 měřen od roku 2003. Tato stanice je orientována na sledování znečištění z dopravy. Hodinový imisní limit zde nebyl překročen od roku 2012 (obr. V.1.4).

Roční imisní limit pro NO2 (40 µg.m-3) byl na území aglomerace Praha překročen na dvou lokalitách ze 14. Jednalo se o dopravní lokality Praha 2-Legerova (roční průměrná koncentrace dosáhla hodnoty 51,1 µg.m-3) a Praha 5–Smíchov (41,3 µg.m-3).

Trend imisních charakteristik pro NO2 je hodnocen na základě dat ze stanic, pro které existuje ucelená časová řada od roku 2000 (obr. V.1). Sestupný trend koncentrací NO2 v 90. letech (např. ČHMÚ 2014c) sev roce 2000 zastavil a naopak koncentrace stoupaly až do roku 2003, kdy dosáhly přibližně úrovní koncentrací v roce 1996. Vyšší koncentrace NO2 v roce 2003 byly důsledkem jak nepříznivých rozptylových podmínek v únoru a prosinci, tak i podnormálního množství srážek. Od roku 2003 imisní charakteristiky NO2 nevykazují výrazné trendy – v celkovém trendu klesají, meziročně se však objevují výkyvy zejména v důsledku převažujících meteorologických a rozptylových podmínek. Nárůst roční průměrné i 19. nejvyšší hodinové koncentrace byl zaznamenán v letech 2006 a 2011. Od roku 2011 imisní charakteristiky NO2 velice mírně klesají, s výjimkou roku 2014, kdy v meziročním srovnání stoupla 19. nejvyšší hodinová koncentrace. Od počátku hodnoceného období se imisní charakteristiky pro NO2 drží pod úrovní svých imisních limitů. Je však možné předpokládat, že k překročení imisních limitů může docházet i na dalších dopravně exponovaných lokalitách, kde není prováděno měření.


Benzo[a]pyren

Problémem v aglomeraci Praha jsou dále koncentrace benzo[a]pyrenu. V roce 2014 byl imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo[a]pyrenu překročen na stanici Praha 4-Libuš. Na stanici Praha 10-Šrobárova se roční průměrná koncentrace pohybuje těsně pod ročním limitem (0,95 ng.m-3). Koncentrace benzo[a]pyrenu v hodnoceném období od roku 2000 dosáhly nejvyšší úrovně v roce 2006, poté do roku 2009 klesaly a od roku 2010 nevykazují výrazný trend. Od zahájení měření koncentrací benzo[a]pyrenu je imisní limit každoročně překročen alespoň na jedné měřicí stanici na území aglomerace Praha (obr. V.1.5).


Přízemní ozon

V roce 2014 (v průměru za 3 roky 2012–2014) nebyl imisní limit pro přízemní ozon překročen na žádné ze šesti stanic na území aglomerace Praha. Nejvyšší počet překročení hodnoty imisního limitu byl zaznamenán na lokalitě Praha 6-Suchdol, kde se 26. nejvyšší maximální denní 8hodinový klouzavý průměr rovnal hodnotě 119,4 µg.m-3 (v průměru za tři roky). K překročení imisního limitu na této lokalitě došlo v hodnoceném období zatím každoročně, v roce 2014 zde nebyl imisní limit poprvé za hodnocené období překročen. K překročení hodnoty imisního limitu na této stanici došlo 23,3x v průměru za tři roky, přičemž povolený počet překročení je 25 (obr. V.1.6). Nejnižší koncentrace jsou měřeny na dopravní stanici Praha 9-Vysočany, což odpovídá vzniku přízemního ozonu a chodu jeho koncentrací (kap. IV.4.3).


Ostatní látky

Pro ostatní látky znečišťující ovzduší, uvedené v legislativě (CO, SO2, benzen, těžké kovy), se daří v aglomeraci Praha dlouhodobě plnit imisní limity. Koncentrace SO2, Ni a Cd překračovaly své imisní limity na několika stanicích v 90. letech; po roce 2000 se vyskytly nadlimitní roční průměrné koncentrace arsenu na stanici Praha 5-Řeporyje, a to naposledy v roce 2011. Nicméně i koncentrace těchto látek reagují na převažující meteorologické a rozptylové podmínky, takže nárůst některých imisních charakteristik těchto škodlivin byl zaznamenán např. v letech 2003, 2006, 2010 nebo 2011.


V.1.2 Emise v aglomeraci Praha

V současné době je na území aglomerace Praha individuálně evidováno cca 2050 provozoven zdrojů znečišťování ovzduší zařazených do databáze REZZO 1 a REZZO 2. Na celkových emisích se jich však významněji podílí pouze několik. Jedná se především o Cementárnu Radotín a Teplárnu Malešice (Pražská teplárenská – PT, a. s.), ZEVO Malešice (Pražské služby, a. s.), další teplárenské zdroje PT, a. s., a z průmyslových podniků např. MITAS, a. s. V posledním období narůstá také emisní podíl z výroby elektrické energie kogeneračními jednotkami (např. ÚČOV PVaK a TEDOM Daewo-Avia Letňany). Podle výstupů SLDB 2011 převládají u vytápění domácností centrální zdroje tepla (cca 52 % bytů), dále pak plynové kotelny a lokální plynové kotle (dohromady cca 31 % bytů). Významný je podíl vytápění elektrickou energií (cca 5 %), ale také obtížně zařaditelných tzv. ostatních způsobů (relativně vysoký podíl cca 10 %). Pouze v malé části bytového fondu, především v okrajových částech města, je využíváno jako palivo uhlí, dřevo, popř. koks. Stejně tak je větší část budov komunální sféry napojena na centrální zdroje tepla, popř. na vlastní plynové kotelny.

V období let 2002–2013 došlo u výše uvedených významnějších zdrojů k poklesu všech sledovaných emisí. U teplárenských zdrojů souvisí toto snížení především s realizací rozsáhlého projektu propojení teplárenské soustavy Mělník-Praha, zahájeného v roce 1995. Zcela zásadní pokles emisí SO2 souvisí se snížením množství spalovaného černého uhlí v Teplárně Malešice (od roku 2011).

Emisní zatížení Prahy je z celorepublikového hlediska poněkud specifické. Bodové a plošné zdroje provozované na jejím území jsou až na výjimky minoritní a nejvyšší podíl emisí pochází z dopravy (obr. V.1.9). Vzhledem k tomu, že významné zdroje mají zpravidla vysoké komíny, projevuje se jejich podíl na znečištění ovzduší často mimo území Prahy.

Na poklesu vykázaných emisí TZL zdrojů REZZO 2 se namísto skutečného snížení emisí částečně podepisuje metodická změna vykazování emisí u kamenolomů, vycházející z aplikace ustanovení o způsobu zjišťování množství emisí.


V.1.3 Shrnutí

Hlavní město Praha je oblastí, ve které je znečištění ovzduší vystaveno velké množství lidí. V aglomeraci Praha jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro suspendované částice, oxid dusičitý a benzo[a]pyren. Imisní limit pro přízemní ozon je obvykle překračován v okrajových částech Prahy. Většina překročení imisních limitů souvisí se značným dopravním zatížením hlavního města, ale i s vytápěním domácností, zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů. V aglomeraci Praha se mobilní zdroje podílí na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) více než 85 %, na celkových emisích oxidů dusíku (NOx) cca 75 %.

V roce 2014 na území aglomerace Praha nebyl splněn imisní limit pro průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10 a roční průměrnou koncentraci PM2,5, NO2 a benzo[a]pyrenu. Roční průměrné koncentrace PM10 jsou od roku 2011 na měřicích stanicích podlimitní. V roce 2014 nedošlo poprvé za hodnocené období k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Pro ostatní látky znečišťující ovzduší se daří imisní limity plnit.
 


Obr. V.1.1 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 a 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Praha, 2006–2014


Obr. V.1.2 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Praha, 2014


Obr. V.1.3 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Praha, 2004–2014


Obr. V.1.4 Počty překročení hodnoty hodinového imisního limitu NO2 na dopravní stanici Praha 2-Legerova (hot spot), aglomerace Praha, 2003–2014


Obr. V.1.5 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Praha, 2000–2014


Obr. V.1.6 Počty překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Praha, 2006–2014


Obr. V.1.7 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Praha, 2014


Obr. V.1.8 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Praha, 2014


Obr. V.1.9 Emise vybraných znečišťujících látek v členění dle REZZO, aglomerace Praha