IV.5 BENZEN
 

IV.5.1 Znečištění ovzduší benzenem v roce 2014

V roce 2014 byly koncentrace benzenu (C6H6) měřeny celkem na 29 lokalitách. Hodnota imisního limitu (5 µg.m-3) nebyla v roce 2014 překročena na žádné lokalitě (obr. IV.5.1). Nejvyšších koncentrací bylo dosaženo stejně jako v předešlých letech na stanicích v aglomeraci O/K/F-M. Nejzatíženějšími lokalitami byly v roce 2014 stanice Ostrava-Radvanice ZÚ a Ostrava-Radvanice OZO (tab. XIII.13). U obou se jedná o nárůst koncentrací oproti roku 2013: Ostrava-Radvanice ZÚ z 3,2 µg.m-3 na 3,6 µg.m-3, Ostrava-Radvanice OZO pak z 2,9 µg.m-3 na 3,2 µg.m-3. Naopak lokality s nejvyššími koncentracemi v roce 2013 zaznamenaly pokles: Ostrava-Přívoz z 3,9 µg.m-3 na 3,1 µg.m-3 a Ostrava-Fifejdy z 3,5 µg.m-3 na 2,6 µg.m-3.Vyšší koncentrace zobrazené polem roční průměrné koncentrace benzenu (obr. IV.5.1) souvisejí především s průmyslovou činností, a to s výrobou koksu a zpracováním následných chemických produktů (ČHMÚ 2013b).

Přibližně na 61 % lokalit (14 lokalit) došlo v porovnání s rokem 2013 k poklesu roční průměrné koncentrace benzenu, na 26 % lokalit (6 lokalit) došlo k nárůstu těchto koncentrací (z celkového počtu 23 stanic, které měřily koncentrace benzenu v roce 2013 i 2014). V letním období bývají koncentrace benzenu nižší než v zimě (obr. IV.5.5), což je pravděpodobně způsobeno horšími rozptylovými podmínkami v zimním období (Schnitzhofer et al. 2008).


IV.5.2 Vývoj koncentrací benzenu

Roční průměrná koncentrace benzenu v ČR dosáhla v období let 2005–2014 svého maxima roku 2006. Od tohoto roku pozvolna klesá s mírným výkyvem v roce 2010. Roky 2006 a 2010 se v ČR vyznačovaly zhoršenými rozptylovými podmínkami, které mohly mít za následek zvýšenou kumulaci škodlivin v ovzduší (obr. IV.5.4).

Vyšší roční průměrné koncentrace jsou měřeny na městských lokalitách, přičemž nejvyšších koncentrací benzenu bývá dosahováno na stanicích klasifikovaných jako městské průmyslové a městské dopravní. Venkovské lokality dosahují naopak nejnižších hodnot (obr. IV.5.4). Důvodem je kumulace průmyslové výroby a automobilové dopravy ve městech. Stejné výsledky popsali také autoři Karakitsios et al. (2007).

Ačkoli benzen dosahuje nejvyšších ročních průměrných koncentrací v aglomeraci O/K/F-M (obr. IV.5.1, obr. IV.5.2), z výsledků dlouhodobého automatického měření v této oblasti vyplývá, že průměrné roční koncentrace benzenu zde vykazují od roku 2012 klesající tendenci. K překračování ročního imisního limitu na stanici Ostrava-Přívoz před rokem 2013 docházelo z důvodu výskytu hodinových koncentrací vyšších než 50 µg.m-3, tj. koncentrací, které byly na jiných stanicích v Ostravě měřeny v mnohem menším počtu, resp. mimo Ostravu se neobjevily vůbec. Přechodný vliv na úroveň koncentrací benzenu v Ostravě mělo v roce 2011 rovněž odstraňování staré ekologické zátěže v Ostravě-Mariánských Horách1. Roční koncentrace poklesly po ukončení provozu Koksovny Jan Šverma (byla odstavena 31. 12. 2010) a po realizaci řady opatření k snížení emisí na zdrojích společností BorsodChem MCHZ, s. r. o., a OKK koksovny, a. s. (ČHMÚ 2013b).


IV.5.3 Emise benzenu

Bilance emisí benzenu je založena z velké části na výpočtu z ohlášených emisí VOC. Vykazované emise lze dohledat pouze u zdrojů, jimž ukládá legislativa povinnost zjišťování úrovně znečišťování především z důvodu ověření dodržování emisních limitů. Výjimku tvoří některé zdroje, např. koksovny a navazující chemické výroby, u nichž je povinnost sledovat emise benzenu uložena v rámci integrovaného povolení a pro stanovení úniků jsou používány specifické postupy. Aglomerace O/K/F-M, kde jsou tyto technologie provozovány, patřila dlouhodobě mezi jedny z mála oblastí, kde byl stanovený imisní limit překračován.

Emisní bilance benzenu byly v minulých letech zpracovány výjimečně, zpravidla jen jako součást řešení projektů. Poslední z nich prezentuje údaje za rok 2010 a z celkového celorepublikového množství benzenu cca 1250 t.rok-1 připadá největší podíl na plošné použití nátěrových hmot (Resler, Jareš 2014). Podíly benzenu v emisích VOC jsou zčásti dány právě složením používaných produktů (např. rozpouštědel, barev, laků a adhesiv) nebo pohonných hmot, popř. jsou stanoveny z předpokládaného složení specifických organických látek vznikajících při spalování různých druhů paliv. Největší ohlášené množství emisí benzenu za rok 2014 (i předchozí) bylo vykázáno u provozovny DEZA, a. s. – Chemické výroby, Valašské Meziříčí (3,297 t.rok-1), emise dalších zdrojů jsou cca o jeden řád nižší.


Tab. XIII.13 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu

 


Obr. IV.5.1 Pole roční průměrné koncentrace benzenu, 2014


Obr. IV.5.2 Roční průměrné koncentrace benzenu na vybraných stanicích, 2004–2014


Obr. IV.5.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu, 2010–2014


Obr. IV.5.4 Trendy ročních charakteristik benzenu v České republice, 2005–2014


Obr. IV.5.5 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi benzenu, 2014


1Odstraňování staré ekologické zátěže v Ostravě-Mariánských Horách probíhalo v roce 2011 sanací odpadních lagun vzniklých ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené na konci 19. století (od roku 1965 zde byl ukládán též odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava, od roku 1992 OSTRAMO-Vlček a spol. s r. o.). K zastavení provozu došlo v roce 1996.