www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

PUBLIKAČNÍ ETIKA

(nejdůležitější zásady vztahující se na veškeré publikace vydané nakladatelstvím,
včetně časopisu Meteorologické zprávy)

 

Účelem zavedení interních zásad publikační činnosti v ČHMÚ je definovat základní principy a normy správné publikační praxe, které by měly být dodržovány.

Při psaní odborných publikací, by měli autoři respektovat určité zákonné a morální nároky ostatních autorů a zároveň by měli dbát na ochranu svých vlastních děl. Právním dokumentem, který se zabývá ochranou autorů je Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Autorská etika je oproti tomu nepsaný soubor morálních zásad, které by měl autor při psaní odborných textů ctít. Publikační etika pak shrnuje hlavní zásady práce autorů, recenzentů a editorů.

Jednou z hlavních priorit je prevence a předcházení jakýmkoliv nezákonným a neetickým praktikám. Plagiátorství není
v žádném případě tolerováno. Autoři již zasláním svého rukopisu potvrzují, že se jedná o jejich originální dílo.

 

Odpovědnost a povinnosti editorů:

 •  Odpovědnost za přijetí či odmítnutí rukopisu
 •  Nezávislé a nestranné posouzení všech předložených rukopisů a respektování intelektuální a názorové nezávislosti autora.
 •  Vykonávání jednotlivých kroků v rámci procesu přípravy publikace bez zbytečného časového prodlení dle požadavků redakce.
 •  Odpovědnost za obsah a celkovou odbornou kvalitu publikace.
 •  Nakládání se všemi informacemi týkajícími se zaslaných rukopisů jako s důvěrnými.
 •  Předcházení konfliktům a možnému střetu zájmů vlastních i mezi autory a recenzenty.

 

Odpovědnost a povinnosti recenzentů:

 •  Oznámení a vyvarování se možného střetu zájmů.
 •  Bez zbytečného prodlení odmítnout vyhotovení recenzního posudku, pokud není recenzent dostatečně kvalifikován, či není schopen z časových důvodů posudek vyhotovit.
 •  Včasné vyhotovení recenzního posudku.
 •  Nakládání se všemi informacemi týkajícími se posuzovaných rukopisů jako s důvěrnými.
 •  Nestranný a objektivní přístup při vyhotovení recenzního posudku a respektování intelektuální a názorové nezávislosti autora.
 •  Recenzent by měl svůj posudek a jeho závěry vysvětlit, aby byly srozumitelné editorům a autorům, a dostatečně argumentačně podepřít např. citacemi.


Odpovědnost a povinnosti autorů:

 •  Odpovědnost za dodržení pokynů pro autory a formálních náležitostí článku/díla.
 •  Odpovědnost za to, že článek/dílo podaný/é k publikaci v nakladatelství ČHMÚ nebyl/o zaslán/o k uveřejnění v jiných sbornících/časopisech. Potvrzují originálnost článku.
 •  Odpovědnost za to, že článek dosud nebyl nikde publikován. Pokud se jedná o jazykovou mutaci již dříve podaného článku/díla je potřeba to výslovně uvést v dopise redakci i přímo v článku.
 •  Odpovědnost za uveřejňování pravdivých sdělení (nepozměňování či nezkreslování publikovaných výsledků).
 •  Odpovědnost za správné citování použitých materiálů a řádné uvedení všech použitých zdrojů dat. Vlastní myšlenky
  a text by měly podílově převažovat nad pracemi citovanými.
 •  Odpovědnost za uvedení autorství všech spoluautorů, kteří se podíleli na přípravě a vzniku článku, a za to, že všichni spoluautoři viděli verzi článku zaslanou do recenzního řízení a souhlasí s jejím obsahem. K zařazení mezi autory publikace opravňuje pouze podstatné intelektuální přispění k získání publikovaných výsledků. Mechanické činnosti (laborantské a terénní práce, vkládání dat do databáze, šetření podle zadané metodiky, administrativa) nejsou samy o sobě dostatečnými důvody k autorství, je však vhodné zařadit je do „poděkování“.
 •  Jsou povinni neprodleně oznámit veškeré závažné chyby a nepřesnosti obsažené v článku.
 •  Jsou povinni oznámit jakýkoliv konflikt zájmů.
 •  V případě objevení chyby v publikovaných výsledcích v podobě vědeckého článku je autor povinen provést odpovídající kroky k nápravě chyby (např. vytisknutí opravy, stažení článku apod.),
 •  V případě, že k fotografiím a dalším materiálům, jež jsou součástí publikace, má autorská práva třetí strana, je autor povinen opatřit její písemné svolení k publikování před zasláním rukopisu redakci.
 •  Zbytečně nerozděluje výsledky výzkumu do více publikací na úkor jejich kvality a přehlednosti.
 •  Při poděkování uvádí výhradně ty projekty a zdroje financování, v jejichž rámci publikace skutečně vznikla.

© ČHMÚ 2020