www.chmi.cz

Nakladatelství ČHMÚ

POKYNY PRO AUTORY

Časopis Meteorologické zprávy (MZ), který vydává ČHMÚ, vychází jako dvouměsíčník se zaměřením na odborné statě a informativní články z oborů meteorologie, klimatologie, čistoty ovzduší a hydrologie. Podrobnější informace o časopisu a abstrakty z jednotlivých čísel je možné najít na webové adrese casmz.chmi.cz.

V nakladatelství ČHMÚ vycházejí také publikace v edičních řadách Sborník prací ČHMÚ, Práce a studie, Národní klimatický program ČR; další seriálové publikace (ročenky, apod.), monografie aj. (sborníky z konferencí, apod.).

 

OBECNÉ INFORMACE

– Formát A4

– Nastavení okrajů 2,5 cm ve všech směrech

– Písmo Times New Roman, vel. 11

– Řádkování 1,5

– Členění textu do kapitol (maximálně dvě číslované úrovně)

 

ROZSAH ČLÁNKŮ

Rozsah článků pro časopis se udává počtem normostran (normostrana je definována jako 1 800 znaků, včetně mezer). Odborné statě max. 10 normostran, informativní články max. 4 normostrany a osobní zprávy max. 2 normostrany.

U rukopisů publikací vydávaných nakladatelstvím ČHMÚ podle rozsahu schválení vydavatelskou komisí ČHMÚ. Doporučený rozsah Práce a studie do 50 stran a Sborník prací ČHMÚ 50–150 stran. Delší rozsah je nutné konzultovat s nakladatelstvím.

 

DOPORUČENÁ OSNOVA ČLÁNKŮ

Rukopis je předkládán v elektronické podobě (MS Word), věcně a jazykově správně. Rukopis musí být úplný, včetně všech příloh. Název, abstrakt, klíčová slova a popisky k obrázkům a tabulkám musí být v češtině i angličtině (anglický překlad v případě nutnosti zajistí redakce).

 

Název práce – výstižný a stručný, nemá přesahovat 90 znaků

Autoři – celá jména autorů (bez titulů), název a adresa instituce, kde autoři působí

Abstrakt – u časopisu maximálně 1 200 znaků (včetně mezer)

Klíčová slova – slouží k indexaci dokumentu, max. 7 slov nebo sousloví (řazených abecedně)

Úvod – obsahuje cíle práce, pracovní hypotézy, pracovní otázky

Metodika, vstupní data a způsob řešení

Výsledky a jejich zhodnocení – prezentace vlastních výsledků práce

Diskuze – srovnání výsledků s výsledky obdobných prací tuzemských i zahraničních, zasazení výsledků do širšího

    kontextu, slabé stránky metodiky apod.

Závěr – zobecnění výsledků, stručné a jasné vyjádření přínosu práce, možnost aplikace v praxi, náměty na další řešení

   problematiky

Bibliografické citace – abecedně seřazeny dle příjmení prvního autora, bez číslování

 

Kromě těchto částí klasického rukopisu existují i další doplňující části, jakými mohou být např. seznam použitých zkratek, poděkování (např. Grantové agentuře, ČHMÚ za použitá data, apod.), dodatky.

 

Tabulky a obrázky musí být samovysvětlovací a je na ně odkázáno v textu. Dodávají se ve zvláštních samostatných souborech, neumisťují se do rukopisu, je vhodné však v textu označit místa, kam si je autor přeje umístit.


Tabulky je možné zařazovat do textu podle číselného odkazu; mají číselné označení názvu arabskými číslicemi; název je uváděn nad tabulkou, a to v češtině a angličtině ve formátu Tab. 1 xxx a Table 1. xxx

 

Obrázky. Název obrázků je uváděn pod obrázkem, a to v češtině a angličtině ve formátu Obr. 1 xxx a Fig. 1. xxx

 

Publikování článků v angličtině. Vybrané kvalitní články je možné v časopise MZ publikovat v angličtině. K rukopisům článků předkládaným v angličtině je nutné přiložit rozsáhlejší český nebo slovenský abstrakt (1 až 2 normostrany).

 

OBRÁZKY

Vyžadované jsou obrázky dodané přímo v digitální podobě s rozlišením u pérovek 600 dpi a u fotografií nejméně 300 dpi při velikosti 1:1 (čím vyšší rozlišení, tím lépe, opodstatněné není vyšší rozlišení než 1 200 dpi). Obrázky se odevzdávají v některém z běžných grafických formátů (EPS, JPEG, TIFF, PNG, WMF, BMP, AI, CDR); Grafy (XLS); pokud je třeba použít nějaký odlišný formát, je nutné tuto věc konzultovat předem s redakcí. Obrázky musí mít přesně označené osy příslušnými symboly veličiny.

Jednotky jsou uváděny v popisu obrázku.

 

ROVNICE

Rovnice v textu i na samostatných řádcích se píší pomocí příslušného editoru rovnic v programu MS Word. Rovnice se číslují na pravém okraji, pod vzorcem nebo rovnicí se uvádí význam jednotlivých označení. Při zpracování na počítači je třeba věnovat zvláštní pozornost vyznačení indexů, exponentů a dalších znaků (např. °C). Ve vzorcích musí být přesně vyznačeny kurzíva, tučné písmo, verzálky, řecké písmo. Při používání matematického aparátu je nutné respektovat příslušné normy ISO nebo ČSN.

 

CITACE LITERATURY

Citování v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno, rok v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy přiřazenými k roku vydání. V takovém případě se písmena uvádí i v závěrečném soupisu bibliografických citací. Pokud je nutné uvést dva či více zdrojů, uvádějí se v jedněch kulatých závorkách a oddělují se středníkem. V případě tří a více autorů se píše do závorky pouze první a doplňuje se zkratkou et al. V případě chybějícího autora se použije jméno vydavatele (řadí se chronologicky podle roku vydání).

 

Příklad citování:

Úhrny jsou nižší zejména v zimním období (Vavruška 2011), což potvrzuje i Coufal (1973) a lze ověřit na portále ČHMÚ (ČHMÚ 2013). Více podrobností je uvedeno v první časti hodnocení meteorologických prvků na výzkumné ploše Jizerka (Balcar et al. 2012) a dalších studiích (Balcar, Slodičák 2005; Vacek 2003).

 

Bibliografické citace

– Seznam citované literatury se umísťuje na konci článku (publikace) pod název Literatura. Seznam je řazen abecedně a není číslován.

– Bibliografické citace se obvykle uvádějí ve formě: Příjmení autora/editora, rok vydání. Název: podnázev. Pořadí vydání. Název edice a číslování. Místo vydání: nakladatelství. Rozsah. Standardní identifikátor.

– Hlavní zásady: jména autorů jsou uváděna velkými písmeny (v případě většího počtu autorů se uvádí maximálně pět autorů, dále et al. nebo aj.). Názvy seriálových publikací, tj. časopisů, ročenek, sborníků apod., uvádíme v nezkrácené podobě v kurzívě, navíc se uvádí ISBN a ISSN. Stránkování se uvádí zkratkou s. Uvádění vydání je povinné pouze v případě, že se nejedná o první vydání. Počet stran se u celé publikace neuvádí. Pokud je např. kniha napsána ve více jazycích, a stejně tak jsou uvedeny i názvy, vypíšeme je všechny. Doporučujeme oddělení čárkou.

 

Příklady citačního stylu:

Monografie

KRŠKA, K., ŠAMAJ, F., 2001. Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-7184-951-0.

 

HÁJKOVÁ, L., VOŽENÍLEK, V., TOLASZ, R., KOHUT, M., MOŽNÝ, M. et al., 2012. Atlas fenologických poměrů Česka, Atlas of the Phenological Conditions in Czechia. Praha, Olomouc: Český hydrometeorologický ústav, Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-86690-98-8 a ISBN 978-80-244-3005-8.

 

MOŽNÝ, M., HÁJKOVÁ, L., STALMACHER, M., BAREŠ, D., NOVÁK, J. et al., 2012. Monitoring Phenology by Use of Digital Photography. In: V. KOŽNAROVÁ, S. SULOVSKÁ, L. HÁJKOVÁ, eds., Bioclimate 2012 – Bioclimatology of Ecosystems, International Scientific Conference, Conference proceedings. Ústí nad Labem, August 29th–31th 2012. Prague: Czech Bioclimatological Society, s. 74‒75. ISBN 978-80-213-2299-8.

 

Seriálová publikace

KŘIVANCOVÁ, S., VAVRUŠKA, F., 1997. Základní meteorologické prvky v jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky v období 1961–1990. Národní klimatický program České republiky, sv. 27. Praha: ČHMÚ. ISBN 80-85813-52-1, ISSN 1210-7565.

 

Seriálová publikace – časopis

RACKO, S., SIMON, A., SOKOL, A., 2002. Niektoré z príčin búrok v zimnom období. Meteorologické zprávy, roč. 55, č. 3, s. 69–81. ISSN 0026-1173.

 

TALAGRAND, O., 1997. Assimilation of observations, an introduction. Journal of Meteorological Society of Japan. Special Issue. Vol. 75, 1B, s. 191–209. ISSN 0026-1165.

 

Seriálová publikace – sborník

VAVRUŠKA, F., 1999. Porovnání měření teploty vzduchu na klasických a automatických meteorologických stanicích. In: Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu, sv. 47, Praha: ČHMÚ, s. 53–56. ISBN 80-85813-65-3, ISSN 0232-0401.


Elektronická citace

APPEL, K. W., GILLIAM, R. C., 2008. Overview of the Atmospheric Model Evaluation Tool (AMET). 7th Annual CMAS Conference, Chapel Hill, NC, 6.–8. October 2008. [online]. [cit. 14. 2. 2011]. Dostupné z WWW: http:// www.cmascenter.org/conference/2008/slides/appel_amet_cmas08.ppt.

 

SETVÁK, M. 1999. Tornáda na území České republiky a Slovenska [online]. Český hydrometeorologický ústav [cit. 30. 11. 2000]. Dostupné z WWW: http:// www.chmi.cz/meteo/sat/torn/.

 

ČHMÚ, 2002. Hlásné profily povodňové služby [online]. [cit. 10. 10. 2002]. Dostupné z WWW: http://hydro.chmi.cz/inetps/main.php

 

POUŽÍVANÉ NORMY

Např. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně, ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu – Pravidla používání atd. (a normy související); platnost norem je možno ověřit v redakci.

 

JAZYKOVÁ SPRÁVNOST

Při psaní rukopisů jsou směrodatná poslední vydání pravidel českého pravopisu nebo slovenského pravopisu. Zkratky, které nejsou zcela běžné, je nutné při prvním použití rozepsat v plném znění. V pravopisu přejatých slov jsou preferovány tvary s krátkou samohláskou, např.:

-iv: motiv, aktiv, masiv…                                                     -on: ozon, balon, milion…

-iva: direktiva, defenziva…                                                  -ona: sezona, fazona, cyklona, ale: prognóza

-ivum: aktivum, pasivum…                                                  -manie: toxikomanie, grafomanie…

-ivní: intenzivní, agresivní…                                                -fuze: difuze, infuze…

-emie: epidemie, leukemie…                                               -en: benzen, acetylen…

-erie: scenerie, materie…

 

Při psaní s a z u slov zdomácnělých se přikláníme k psaní vyslovované podoby (píše se z): báze, filozofie,

izobara, organizace, revize, prezident, univerzita, kurz, pulz, impulz.

 

KOREKTURY

Autor je povinen provést autorskou korekturu svého článku, kterou provádí na okrajích vytištěného textu, podepsat a opatřit datem. Korektury se provádějí propisovací tužkou nebo fixem. Používají se korekturní znaménka dle platné normy ČSN 88 0410. Korektura slouží k opravám zásadních chyb práce sazeče (špatně umístěné obrázky, duplikace textu aj.). Není možné při ní přepracovávat strukturu díla ani výrazným způsobem měnit jeho rozsah. Korektury je nutné vrátit obratem, na korektury pozdě došlé nemůže být brán ohled!

 

ZPRACOVÁNÍ TEXTU A ČASTÉ CHYBY

– Ukončování řádek klávesou ENTER

– Lomítka / jako závorky, velké O jako nulu, malé l jako číslici jedna, malé x jako krát

– Mezery před interpunkcí (píše se těsně za slovo bez mezery)

– Chybné psaní uvozovek (nepoužívá se anglický způsob: “96”, ale „96“)

– Špatné mezery v číslovkách, správně 1 000, špatně 1000

– Použití desetinné tečky 0.5 (v českém textu používat desetinnou čárku, tedy 0,5)

– Pro zvýraznění textu pokud možno nepoužívat podtržené ani p r o k l á d a n é písmo

– Pro stupně Celsia používat °C (Alt+0176), ne malé písmeno o v horním indexu

– Zkratka nadmořské výšky (správně m n. m.)

– Pozor na psaní slov měřicí × měřící (podle vzoru psací × píšící)

– Dělení slov, především pak „ruční dělení“ pomocí vkládání pomlček

– Mezi slova a za interpunkci (i v datech, jménech a zkratkách) patří jednoúhozové mezery

– ENTER používat pouze na konci odstavce, na začátku odstavce nepoužívat mezery, ale tabulátor

– Záměna spojovníku („-“) a pomlčky („–“) ve větě („–“ se napíše pomocí Alt+0150)

– Rozsah stránek („–“) dlouhá pomlčka (Alt+0150) nikoliv krátká (správně s. 42–56)

– Správně se píše 5 let (pět let), ale 5letá (pětiletá), nebo 5 % (pět procent), ale 5% (pětiprocentní)

 

 

Žádáme autory, aby pokyny přesně dodržovali.

 

© ČHMÚ 2020