logo ČHMÚ      logo MSK

Dotovaná měření z rozpočtu Moravskoslezského kraje probíhají v roce 2022 v obcích Bruntál a Břidličná.


Bruntál-škola (umístění v lokalitě stávajícího monitoringu Státní sítě imisního monitoringu ČHMÚ):

Z dotace Moravskoslezského kraje je v roce 2022 monitoring rozšířen pro markery k modelové identifikaci zdrojů znečišťování. Těmi jsou: organický a elementární uhlík, ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, dusičnany a sírany a bezvodé cukry (levoglucosan, mannosan, galactosan). Jsou prováděny také analýzy přibližně 20 prvků včetně těžkých kovů a s ohledem na nebezpečnost pro zdraví a překračování imisního limitu jsou vzorkovány také polycyklické aromatické uhlovodíky včetně benzo[a]pyrenu. Od každé uvedené látky plánujeme za rok 2022 odebrat asi 120 vzorků (pomocí 3 vzorkovačů). V lokalitě rovněž probíhá měření směru a rychlosti větru. Výstup bude posléze využit i pro zpřesňování metodiky identifikace zdrojů v projektu ARAMIS.


Břidličná (nová lokalita pouze pro rok 2022):

Zde byl zvolen experimentální měřicí program pro ověření indikace potenciálně nadlimitních imisních koncentrací ve městě Břidličná na základě výsledků modelování znečištění ovzduší za rok 2020 pro Ročenku znečištění ovzduší. Z modelových výpočtů byly totiž v roce 2020 potenciálně nadlimitní koncentrace PM2,5 a benzo[a]pyrenu nově odhadnuty i v malé oblasti Břidličné, přičemž výpočet modelu probíhal na základě vstupních emisních dat. Z tohoto důvodu zde budou měřeny koncentrace PM2,5 a PAH v PM2,5. Měření dvěma vzorkovači umožní zařazení filtrů pro rozbor prvkového složení každý 6. den po celý rok 2022, které poslouží k zpřesnění složení PM a orientačnímu hodnocení hlavních zdrojů znečišťování v oblasti.Informace o lokalitách: Bruntál-školaBřidličná

foto Bruntál      foto Břidličná

Vyhodnocení měření na monitorovacích stanicích Bruntál-škola a Břidličná v roce 2022Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2023