Stručná historie
     Světový klimatický program byl ustaven v roce 1979. NKP začaly vznikat postupně z iniciativy meteorologických služeb jednotlivých zemí za podpory WMO. V Československu bylo několik pokusů ustavit NKP neúspěšných, poněvadž před rokem 1989 se nenašel žádný centrální orgán, který by byl ochoten program garantovat. V roce 1990 bylo zřízení NKP navrženo společně řediteli Českého a Slovenského hydrometeorologického ústavu Federálnímu výboru pro životní prostředí. FVŽP souhlasil se zřízením programu a schválil vyhlášení čs. účasti v NKP na 2. světové klimatické konferenci v Ženevě. Představitelem NKP za ČSFR byl jmenován tehdejší ministr životního prostředí ČR prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., který se po zřízení programu od 1. 1. 1991 stal jeho předsedou. Druhým předsedou byl zvolen 24. 11. 1998 Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ředitel ČHMÚ.
     NKP byl v letech 1991-1992 financován z Programu péče o životní prostředí, a to cestou Českého hydrometeorologického ústavu. V listopadu 1992 bylo založeno sdružení právnických osob, jehož zakládajícími členy se stalo 12 organizací zabývajících se v ČR problematikou klimatického systému a jeho ochrany. Byly to ústavy Akademie věd České republiky, katedry vysokých škol a všechny profesionální meteorologické instituce.