Seznam členů NKP k 1. 1. 2003

 1. Astronomický ústav AV ČR, 251 65 Ondřejov, http://www.asu.cas.cz. Provádí výzkum vlivu sluneční aktivity na klima.
 2. Centrum UK pro otázky životního prostředí, U Kříže 8, 158 00 Praha 5, http://www.czp.cuni.cz/. Vyhodnocuje účinnost opatření a zpřesňuje projekce uvedené v Druhém národním sdělení pro FCCC.
 3. Česká bioklimatologická společnost. Studuje možné dopady změny klimatu na zemědělskou výrobu a na lesní hospodářství.
 4. Česká meteorologická společnost, http://www.cmes.cz/. Zajišťuje šíření informací a popularizaci výsledků činnosti NKP
 5. Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, http://portal.chmi.cz/. Koordinuje činnost členů NKP, poskytuje klimatologická data, podílí se na zpracování scénářů změny klimatu, na klimatologickém výzkumu, studiu vlivu změny klimatu na vodní zdroje, inventarizaci emisí skleníkových plynů v ČR a zajišťuje funkci sekretariátu NKP.
 6. Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 http://www.ig.cas.cz/. Provádí výzkum geomagnetických vlivů na klima.
 7. Katedra fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2, http://www.natur.cuni.cz/. Studuje vliv klimatu na životní prostředí.
 8. Katedra geografie na PřF MU v Brně, Arne Nováka 1, 601 77 Brno, http://www.sci.muni.cz/. Zpracovává scénáře klimatických změn a koordinuje odhady vlivů změny klimatu na zemědělství v ČR.
 9. Katedra hydrogeologie a inženýrské geologie na PřF UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2, http://www.natur.cuni.cz/. Studuje vliv změny klimatu na vodní zdroje v ČR.
 10. Katedra meteorologie a ochrany prostředí na MFF UK v Praze, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, http://www.mff.cuni.cz/. Zpracovává scénáře změn klimatu. Koordinuje práce na zpřesňování scénářů změn klimatu a na studiu variability klimatu v ČR.
 11. Nadace SEVEn, Slezská 7, 120 56 Praha 2, http://www.svn.cz/. Koordinuje a provádí inventarizaci emisí skleníkových plynů v ČR. Vyhodnocuje účinnost opatření a zpřesňuje projekce uvedené v Druhém národním sdělení pro FCCC.
 12. Národní lesnický komitét, sdružení fyzických osob, Žabovřeská 210, 156 00 Praha 5 - Zbraslav. Studuje vliv změny klimatu na lesy.
 13. Ústav ekologie krajiny AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno http://www.uek.cas.cz/home_en.htm. Studuje vliv klimatu na krajinu a životní prostředí.
 14. Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Boční II/1401, 141 31 Praha 4 – Spořilov, http://www.ufa.cas.cz/. Podílí se na zpracování scénářů klimatické změny, koordinuje studium dopadů změny klimatu na hospodářské sektory
 15. Ústav krajinné ekologie fakulty agronomické MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, http://www.mendelu.cz/. Provádí výzkum vlivů klimatické změny na zemědělství.
 16. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Podbabská 13, 166 12 Praha 6-Dejvice http://www.ih.cas.cz/ . Provádí výzkum dopadů změny klimatu na vodní zdroje.