Činnost
     NKP v letech 1991-1992 řešil problém "Strategie snižování rizika změny klimatu". V letech 1993-1995 řešil podle kontraktu uzavřeného s EPA (Environmental Protection Agency v USA) studii změny klimatu pro Českou republiku, která se zabývala všemi významnými aspekty této změny a která byla zakončena vydáním řady publikací dokumentujících vliv možné klimatické změny na zemědělství, lesy a vodní zdroje v ČR. Studie v letech 1996-1997 pokračovala vypracováním akčního plánu opatření, jejichž cílem je snížení rizika možných důsledků očekávané změny klimatu. Tento úkol byl rovněž sponzorován USA. V roce 1999 NKP prováděl výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na ČR podle smlouvy s MŽP. V letech 2000-2001 byl řešen projekt VaV/740/1/00 "Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku". Stručné shrnutí výsledků projektu najdete zde. V letech 2001-2002 NKP řešil projekt VaV 740/1/01 "Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály klimatických prvků na území ČR". Stručné shrnutí výsledků projektu najdete zde. NKP vydal v nakladatelství ČHMÚ do konce roku 2002 32 publikací řady NKP (zahájené v roce 1991). Publikace řeší otázky klimatického systému se zvláštním zaměřením na ČR. Vycházejí v nákladu 500 výtisků a jsou distribuovány podle rozdělovníku schváleného MŽP ČR. Pro mezinárodní výměnu je určeno ca 80 výtisků. Přehled dosud vydaných publikací najdete zde.